+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Współpraca

Współpraca

Projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane przez WSGE

Projekt „WSGE uczelnią dostępną dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie kompleksowego programu zakładającego zmiany organizacyjne, proceduralne w zakresie kształcenia, technologiczne, architektoniczne oraz realizację działań podnoszących świadomość i kompetencje kadry uczelni i studentów w okresie 01.2021-10.2023.

Realizacja celu gł. przyczyni się do osiągniecia celów szczegół. POWER poprzez:

- dostosowanie architektoniczne budynku WSGE do specjalnych potrzeb OzN

- dostosowanie procesu rekrutacji oraz procesu kształcenia do OzN

- wyposażenie WSGE w sprzęt ułatwiający realizację kształcenia OzN

- powołanie Biura ds. osób niepełnosprawnych

- podniesienie kwalifikacji i kompetencji 80 pracowników dydaktycznych i 20 pracowników administracyjnych w zakresie wsparcia OzN

- objęcie wsparciem asystentów dydaktycznych dla 20 STzN

 

W WSGE rozpoczęło działalność Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnikiem Rektora ds. osób niepełnosprawnych jest Pan Artur Banaszak.

 

Z usług biura mogą korzystać osoby niepełnosprawne studiujące w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

W ramach pracy Biura m.in. udzielane są porady prawne dla studentów z niepełnosprawnościami

Dyżury w 2021 :

·         Środy 10:00-13:00

·         Piątki 16:00-19:00

·         Soboty 10:00-14:00

*z zastrzeżeniem, że jeden tydzień w miesiącu dyżur (środa, piątek, sobota) odbywa się w Filii w Mińsku Mazowieckim.

UWAGA! aby zasięgnąć porady niezbędna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna lub mailowa. Rejestrować można się codziennie (oprócz niedziel)
Zakres działania:

·         Udzielanie porad prawnych dot. problemów wynikających z niepełnosprawności

·         Udzielanie informacji odnoście uprawnień OzN

·         Udzielanie informacji na temat praw OzN, w tym również dot. prawa pracy

·         Przekazywanie informacji o możliwościach pozyskania dofinansowania dla OzN

·         konsultacje w sprawie redagowania pism procesowych czy urzędowych.

Doradca prawny nie pełni funkcji pełnomocnika procesowego. Wszystkie świadczenia udzielane są bezpłatnie. Możliwe jest również zasięganie porad drogą elektroniczną i listowną.

Kontakt:

Biuro ds. osób niepełnosprawnych WSGE

ul. Sienkiewicza 4
05-410 Józefów
Tel./Fax: 22-780-10-07

mail. artur.banaszak@wsge.edu.pl

 

Zamówienie - Ogłoszenia

 

29.07.2021 - INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM na usługę cateringu na zajęcia dla studentów i kadry Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „WSGE uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami”

Zapytanie ofertowe (szczegóły zapytania)

Zał. 1: Formularz ofertowy

Zał. 2: Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

Zał. 3: Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem

 

29.07.2021 - INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę dostarczenia 4 licencji wieczystych bez limitu ilości użytkowników do gotowych szkoleń i 3 licencji wieczystych bez limitu ilości użytkowników do gotowych pigułek wiedzy (zakres Pedagogiki) do wdrożenia na platformie e-lerningowej Zamawiającego, dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „WSGE uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami”

Szczegóły ogłoszenia wraz z załącznikami: BAZA KONKURENCYJNOŚCI

 

 

29.07.2021 - INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę dostarczenia 2 licencji wieczystych bez limitu ilości użytkowników do gotowych szkoleń i 2 licencji wieczystych bez limitu ilości użytkowników do gotowych pigułek wiedzy z zakresu Administracji do wdrożenia na platformie e-lerningowej Zamawiającego, dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „WSGE uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami”

 

Szczegóły ogłoszenia wraz z załącznikami: BAZA KONKURENCYJNOŚCI

 

 

 

29.07.2021 - INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę dostarczenia 2 licencji wieczystych bez limitu ilości użytkowników do gotowych szkoleń i 2 licencji wieczystych bez limitu ilości użytkowników do gotowych pigułek wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa wewnętrznego do wdrożenia na platformie e-lerningowej Zamawiającego, dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „WSGE uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami”

Szczegóły ogłoszenia wraz z załącznikami: BAZA KONKURENCYJNOŚCI

 

 

29.07.2021 - INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę dostarczenia 2 licencji wieczystych bez limitu ilości użytkowników do gotowych szkoleń i 3 licencji wieczystych bez limitu ilości użytkowników do gotowych pigułek wiedzy z zakresu Zarządzania do wdrożenia na platformie e-lerningowej Zamawiającego, dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „WSGE uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami”

Szczegóły ogłoszenia wraz z załącznikami: BAZA KONKURENCYJNOŚCI

 

 

Ogłoszenie nr 2021-8092-46780: Usługa transportu na zajęcia dla studentów z niepełnosprawnościami uczestniczących w projekcie pt. „WSGE uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami” w współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

 

Projekt „Wykwalifikowana kadra dla sektora nowoczesnych usług biznesowych” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Wykwalifikowana kadra dla sektora nowoczesnych usług biznesowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (WSGE) z kierunków:

Zarządzanie i Administracja, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa wiedzy dzięki realizacji kompleksowego programu obejmującego:

-modyfikację programu kształcenia w innowacyjnej formule, prowadzącej do nabywania kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

-realizację programu rozwoju kompetencji, prowadzącego do nabywania umiejętności: analitycznych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w grupie, informatyczne, w tym wyszukiwania informacji.

Zakres kwalifikacji nabytych przez studentów opracowany został w oparciu o „Analizę kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy” i dotyczy branż z sektora usług o największym potencjale rozwoju w woj. mazowieckim: usługi (dla biznesu, finansowe, informatyczne, reklama-badania-PR), B&R. Uzyskane kompetencje zminimalizują negatywne zjawisko luki kompetencyjnej, zdefiniowanej w badaniu Bilans Kapitału Ludzkiego i znajdującej potwierdzenie na mazowieckim rynku pracy - ponad 30% firm ma problemy z rekrutacją.

Grupę docelową stanowią studencki kierunku Administracja studia I stopnia i Zarządzanie studia II stopnia.

 

Zgodnie z podpisaną umowa o dofinansowanie uczelnia ogłasza informację na dostawę nowego laboratorium z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu pt. „Wykwalifikowana kadra dla sektora nowoczesnych usług biznesowych”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32015

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35120

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na dostawę nowego laboratorium z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu pt. „Wykwalifikowana kadra dla sektora nowoczesnych usług biznesowych” - postępowanie drugie: - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35597 

 

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej poprzez zapewnienie studentom możliwości odbycia stażu, wizyt studyjnych,

szkoleń zawodowych, modyfikację programów studiów, zaangażowanie wykładowców z zagranicy, szkolenia i staże dla kadry dydaktycznej i administracyjnej uczelni, opracowanie i wdrożenie narzędzi informatycznych stosowanych przez uczelnię w okresie 01.09.2019 - 31.08.2023.

 

Dzięki w/w działaniom WSGE podniesie jakość kształcenia oraz obsługi studentów, zwiększając ich szanse na rynku pracy oraz zachęcając do dalszego zdobywania wykształcenia. Poprzez objęcie projektem wielu płaszczyzn funkcjonowania uczelni możliwe będzie kompleksowe podejście do zwiększenia poziomu jakościowego doświadczeń zapewnianych przez uczelnię, poprzez oddziaływanie nie tylko bezpośrednio na studentów, ale również na pracowników uczelni oraz infrastrukturę.

 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 1. Opracowanie programu i realizacja studiów dualnych dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych na studiach pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
 2. Dostosowanie programów kształcenia modyfikacji treści przedmiotów prawniczych do potrzeb społeczno-gospodarczych i na potrzeby modyfikacji przedmiotów zakup dostępu do systemu informacji prawnej.
 3. Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia (Przedmioty: Human Resources Management, Development strategies and contemporary theories of entrepreneurship, Public relations, International marketing with communication and promotion in marketing, Negotiations and communication in business, Management concepts)
 4. Certyfikowane szkolenia zawodowe dla studentów (kurs z zakresu sensoplastyki dla studentów kierunku Pedagogika, kurs języka migowego dla studentów Pedagogiki, Kurs z zakresu nauk penalnych dla studentów Bezpieczeństwo wewnętrzne, kurs Nowoczesne środki zabezpieczenia technicznego dla studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego, Szkolenie Prince 2 Foundation dla studentów Zarządzania, European Business Competence*Licence – Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych dla studentów Zarządzania, Szkolenie z pakietu MS Office dla studentów z kierunku Administracja)
 5. Szkolenia językowe dla studentów (grupy język angielski biznesowy, język polski biznesowy)
 6. Warsztaty i wizyty studyjne dla studentów (warsztaty kształtujące kompetencje miękkie, warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, wizyty studyjne)
 7. Staże dla studentów kierunku Bezpieczeństwa wewnętrznego – 15 osób, Zarządzania – 20 osób, Pedagogiki – 65 osób, Administracja – 15 osób)
 8. Szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej uczelni
 9. Staże dydaktyczne dla kadry dydaktycznej uczelni
 10. Szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej
 11. Przygotowanie i wdrożenie programu do zarządzania jakością kształcenia w WSGE

Więcej informacji: Ilona Dawidowicz i.dawidowicz@wsge.edu.pl

Grafik wsparcia dostępny jest w pliku do pobrania (pdf) - GRAFIK WSPARCIA

Informacje o wsparciu

Rodzaj wsparcia

Kierunek

Szczegóły

Bezpłatne certyfikowane szkolenie – MS OFFICE

ADMINISTRACJA

Grupa II

Dzień 1 (06.07.2020)

17.00-21.55

Dzień 2 (07.07.2020)

17.00-21.55

Dzień 3 (08.07.2020)

17.00-21.55

Dzień 4 (09.07.2020)

17.00-21.55

Dzień 5 (07.07.2020)

17.00-21.55

Bezpłatne szkolenie i egzamin - PRINCE2® FOUNDATION

ZARZADZANIE

Grupa II

10.07.2020 -08:00-16:00

11.07.2020 – 08:00 – 16:00

12.07.2020 – 08:00-16:00

Dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS

Wszyscy studenci

Dostęp do serwisu LEGALIS

Szkolenie: Sensoplastyka

PEDAGOGIKA

Gr. I

21.02.2020 – 08:00-13:00 sala 3B

22.02.2020 – 13:00 -19:00 Sala 3B

Gr. II

22.02.2020 – 08:00 – 13:00 Sala 3 B

23.02.2020 – 13:00 – 19:00 Sala 3B

Gr. III

23.02.2020 – 08:00 – 13:00 Sala 3 B

24.02.2020 – 13:00-19:00 Sala 3 B

Bezpłatne certyfikowane szkolenie – MS OFFICE

ADMINISTRACJA

Grupa I

27.02.2020 – 16:40 – 21:35 – sala 31 C

28.02.2020 - 16:40 – 21:35 – sala 31 C

29.02.2020 - 08:00 – 16:30 – sala 31 C

05.03.2020 - 16:40 – 21:35 – sala 31 C

06.03.2020 - 16:40 – 21:35 – sala 31 C

Bezpłatne szkolenie i egzamin - PRINCE2® FOUNDATION

ZARZĄDZANIE

Grupa I

28.02.2020 – 08:00 – 16:00 sala 15C

29.02.2020 – 08:00 – 16:00 sala 15C

01.03.2020 – 08:00 – 16:00 sala 15C

Bezpłatne i certyfikowane szkolenie z zakresu nauk penalnych – ZBRODNIA i KARA czyli rzecz o prawie penalnym

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Grupa I

21.02.2020 9:00 – 13:00 sala 15 C

22.02.2020 9:00 – 13:00 sala 15 C

Grupa II

28.02.2020 9:00 – 13:00 sala 15 C

29.02.2020 9:00 – 13:00 sala 15 C

 

Rodzaj wsparcia

Kierunek

szczegóły

Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości dla studentów cudzoziemców

Wszystkie

Grupa I (12.08.2020 -19.08.2020)

Grupa II (12.08.2020 -19.08.2020)

Grupa III (20.08.2020 – 28.08.2020)

Grupa IV (21.08.2020 – 28.08.2020)

Grupa V (31.08.2020 – 07.09.2020)

Grupa VI (31.08.2020 – 07.09.2020)

Szkolenie dla kadry WSGE „Publikacja i zarządzanie dorobkiem naukowym”

Kadra WSGE

Grupa I (22.09.2020 – 23.09.2020)

Grupa II (23.09.2020 – 24.09.2020)

Staże dydaktyczne dla kadry uczelni

Kadra WSGE

Realizowane od października 2020 do lutego 2021

 

IFORMACJE O OGŁOSZENIACH w ramach projektu:

Ogłoszenia 2021

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/48234

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32063

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32000

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/31986

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/31993

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/31968

 

 

 

1. INFORMACJA O OGŁOSZENIU na zakup licencji na system informacji prawnej z dostępem on-line dla nielimitowanej liczby użytkowników po iP Sieci, a także 10 stanowisk indywidualnych z logowaniem za pomocą loginu i hasła na okres 46 miesięcy w ramach projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej"

Wyjaśnienia do ogłoszenia nr 1220488 - 23.12.2019 (odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy) - ODPOWIEDZI

Wyjaśnienie do ogłoszenia nr 120488 -  03.01.2020 (odpowiedzi na zapytanie) - ODPOWIEDZI

Numer ogłoszenia 1220488 - Zakup licencji na system informacji prawnej z dostępem on-line dla nielimitowanej liczby użytkowników po iP Sieci, a także 10 stanowisk indywidualnych z logowaniem za pomocą loginu i hasła na okres 45 miesięcy w ramach projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej": Informacja o wybranym wykonawcy na stronie BAZA KONKURENCYJNOŚCI - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220488

 

2. INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę cateringu na zajęcia dla studentów i kadry Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej”

 

3. INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę organizacji i realizacji szkoleń i egzaminów z zakresu Prince 2 Foundation dla studentów kierunku Zarządzanie Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej”

Wyjaśnienia do ogłoszenia nr 1223953 (odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy) - ODPOWIEDZI

Numer ogłoszenia 1223953 - usługa organizacji i realizacji szkoleń i egzaminów z zakresu Prince 2 Foundation dla studentów kierunku Zarządzanie Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej”: Informacja o wybranym wykonawcy na stronie BAZA KONKURENCYJNOŚCI - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1223953

 

4. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/Z028  w trybie rozeznania rynku z dnia 20.12.2019 r.

 

5. INFORMACJA O OGŁOSZENIU usługę organizacji i realizacji szkoleń z języka angielskiego z dwukrotnym potwierdzeniem kompetencji językowych TOEIC dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej”

 

6. INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę organizacji i realizacji warsztatów z zakresu przedsiębiorczości dla studentów cudzoziemców Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej”

Projekt „Wskazujemy studentom drogę do kariery” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

GRAFIK WSPARCIA: link

Projekt „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 Cel główny projektu:

Podniesienie jakości kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej poprzez zapewnienie studentom możliwości odbycia stażu, wizyt studyjnych, szkoleń zawodowych, modyfikację programów studiów, zaangażowanie wykładowców z zagranicy, szkolenia i staże dla kadry dydaktycznej uczelni, szkolenia dla kadry administracyjnej i kierowniczej, zakupu i aktualizację narzędzi informatycznych stosowanych przez uczelnię w okresie 01.09.2018 - 31.08.2022 .

Dzięki w/w działaniom WSGE podniesie jakość kształcenia oraz obsługi studentów, zwiększając ich szanse na rynku pracy oraz zachęcając do dalszego zdobywania wykształcenia. Poprzez objęcie projektu wielu płaszczyzn funkcjonowania uczelni możliwe będzie kompleksowe podejście do zwiększenia poziomu jakościowego doświadczeń zapewnianych przez uczelnię, poprzez oddziaływanie nie tylko bezpośrednio na studentów (ST), ale również na pracowników  uczelni oraz infrastrukturę.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 1. Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, w tym zakup nowego sprzętu do laboratorium informatycznego
 2. Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunkach Pedagogika i Zarządzanie, w tym zakup licencji do programu Praksja-ćwiczenia usprawniające emisję głosu oraz STATISTICA – licencja dla pracowników i studentów
 3. Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia (Przedmioty: Human Resources Management, Development strategies and contemporary theories of entrepreneurship, Public relations, International marketing with communication and promotion in marketing, Negotiations and communication in business, Management concepts)
 4. Certyfikowane szkolenia zawodowe dla studentów (grupa co semestr: kurs języka migowego dla studentów Pedagogiki, kurs Nowoczesne środki zabezpieczenia technicznego dla studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego, European Business Competence*Licence – Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych dla studentów Zarządzania)
 5. Szkolenia językowe dla studentów (co semestr: 3 grupy język angielski biznesowy, 2 grupy język polski biznesowy)
 6. Warsztaty i wizyty studyjne dla studentów (warsztaty kształtujące kompetencje miękkie, wizyty studyjne)
 7. Staże dla studentów (3 nabory rocznie: 180 godzin dla studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego, 240 godzin dla studentów Zarządzania, 360 godzin dla studentów Pedagogiki)
 8. Szkolenia dla kadry dydaktycznej uczelni
 9. Staże dydaktyczne dla kadry dydaktycznej uczelni
 10. Szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej
 11. System USOS
 12. Aktualizacja platformy e-learningowej

Więcej informacji: Iwona Florek iwona@wsge.edu.pl

Grafik zajęć - JĘZYK MIGOWY

Grafik wsparcia dostępny jest w pliku do pobrania (pdf) - GRAFIK WSPARCIA

 

IFORMACJE O OGŁOSZENIACH w ramach projektu:

INFORMACJA O NABORZE n płatne staże dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie (październik 20200

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na zakup niezbędnego sprzętu, wdrożenie, integrację systemu USOS oraz szkolenie pracowników w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na zakup niezbędnego sprzętu, wdrożenie, integrację systemu USOS oraz szkolenie pracowników w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę cateringu na zajęcia dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę organizacji i realizacji szkoleń językowych dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę organizacji i realizacji warsztatów dla 8 grup studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na zakup licencji programu Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na dostawę i montaż nowego sprzętu do laboratorium informatycznego w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę organizacji i realizacji kursów (Języka migowego, Nowoczesne środki zabezpieczenia technicznego, EBCL) dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę organizacji i realizacji 15 szkoleń dla kadra kierowniczej, kadry administracyjnej oraz pracowników działu księgowo-finansowego Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczących w projekcie pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na dostawę i montaż nowego sprzętu do laboratorium informatycznego w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę organizacji i realizacji 11 szkoleń dla kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na dostawę i montaż nowego sprzętu do laboratorium informatycznego w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

 

Nasza Uczelnia realizuje projekt „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej dla młodzieży”

WSGE realizuje projekt pod tytułem „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej dla młodzieży” (nr projektu POWR.03.01.00-00-U071/17-00) organizowanym przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, współfinansowanym przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt ma na celu:

- zapoznanie młodzieży z tematyką ekologii, dbania o planetę, wdrażania dobrych nawyków oraz poszerzenie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych;

- wzmocnienie w młodzieży zdolności analitycznych, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów poprzez cykl zajęć związanych z zwalczaniem przestępczości.

- samodzielne przygotowanie strony www przez UCZ (przy pomocy tabletów i odpow. oprogr.), kształtowanie świadomości i odpowiedniego zakresu wiedzy na temat zagrożeń, wynikających z niewłaściwego korzystania z zasobów internetowych i technologii informacyjnej.

- zwiększeni kompetencji wychowawczych.

Aby osiągnąć założone cele projekt realizowany jest w 3 ścieżkach tematycznych dla uczniów i w 1 ścieżce tematycznej dla rodziców.

Warsztaty w ramach ścieżki młodego obrońcy Ziemi:

 1. Warsztat ratujmy naszą planetę 
 2. Warsztat domowo ekologia
 3. Warsztat świadomy konsument
 4. Warsztat segregacja to podstawa
 5. Wycieczka do Rogalina, Mosiny

Warsztaty w ramach ścieżki badacza zagadek kryminalnych:

 1. Warsztat z ekspertem od daktyloskopii , ekspert od linii papilarnych
 2. Warsztat przestępstwa w bajkach 
 3. Wykład praca w policji - fakty i mity

Warsztaty w ramach ścieżki cyberbezpieczeństwa:

 1. Warsztaty jak projektować bezpieczną stronę internetową
 2. Warsztaty bezpieczeństwo w sieci na każdym kroku

 Wykłady w ramach ścieżki zajęć dla rodziców:

 1. Wykład rozwijanie kompetencji społecznych i wychowawczych 

 

W projekcie weźmie udział 480 uczniów w Józefowa lub/i Otwocka oraz 20 rodziców w latach 2018, 2019 i 2010.

Pierwsze zajęcia odbędą się 10 listopada 2018.

Harmonogram wsparcia w linku poniżej: link do harmonogram wsparcia

INFORMACJA O OGŁOSZENIEACH W RAMACH PROJEKTU:

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę organizacji i realizacji w roku 2018, 2019, 2020 następujących warsztatów/wykładów w ramach 4 ścieżek edukacyjnych: ścieżka młodego obrońcy ziemi ścieżka badacza zagadek kryminalnych ścieżka cyberbezpieczńestwa ścieżka zajęć dla rodziców dla młodzieży szkolnej w wieki 11-15 lat z gmin Józefów i Otwock w powiecie otwockim i rodziców uczestniczących w projekcie pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej dla młodzieży”

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.