+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Kształcenie

Kształcenie

Stypendia

Informujemy iż w roku wnioski o przyznanie poszczególnych rodzajów stypendium w roku akademickim 2020/2021 będą przyjmowane w terminie od 15 października do 10 listopada 2020 roku.

Szczegółowy opis poszczególnych rodzajów stypendiów wraz z odpowiednimi wnioskami znajduje się poniżej w dziale: STYPEDIA - krok po kroku

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie proponuje swoim studentom pomoc materialną, która przyznawana jest na mocy decyzji Komisji Stypendialnej w formie:

Stypendium socjalnego

Stypendium socjalne przysługuje studentom począwszy od pierwszego semestru studiów przez cały okres nauki niezależnie od wybranego rodzaju, kierunku i systemu studiów. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód w rodzinie studenta nie może być wyższy niż próg ustalany na każdy rok akademicki.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przysługuje studentom począwszy od pierwszego semestru studiów przez cały okres nauki niezależnie od wybranego rodzaju, kierunku i systemu studiów, w przypadku orzeczenia stopnia niepełnosprawności.

Stypendium Rektora

Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendia za wyniki w nauce lub sporcie są przyznawane najlepszym studentom, niezależnie do kierunku i systemu studiów po ukończeniu I roku nauki wg listy rankingowej średniej ocen za poprzedni rok lub informacji o osiągniętych w poprzednim roku wysokich wynikach sportowych w ramach przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków finansowych. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie otrzymują również studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia na podstawie wyników uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie otrzymuje student, który założył z wynikiem pozytywnym wszystkie egzaminy i zaliczenia przewidziane w planie i programie studiów na dany semestr, zgodnie z harmonogramem sesji.

Zapomogi

Student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o zapomogę. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub finansowymi,  zdarzenie związane z oddziaływaniem sił przyrody jak powódź, pożar.

Warto również ubiegać się o:

 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
 • stypendium z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych podejmujących naukę
 • kredyt studencki.

INOFORMACJA o procedurze składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej studentom w roku akademickim 2020/2021

Szanowny Państwo,

W razie jakichkolwiek wątpliwości – jesteśmy do Państwa dyspozycji – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Prawidłowe wypełnienie wniosku znacznie przyspieszy proces jego rozpatrzenia o tym samym będziemy mogli sprawnie dokonać wypłat.

Pytania można kierować za pomocą email na adres stypendia@wsge.edu.pl

W razie pytań, wątpliwości lub niejasności, prosimy również o kontakt e-mail lub telefoniczny (Artur Banaszak – 22 780 10 07 w. 16).

Przygotowane - wypełnione i podpisane wnioski o przyznanie stypednium należy dostarczyć osobiscie do uczelni lub wysłać pocztą tradycyjną. Prosimy nie wysyłać wniosków za pośrednictwem e-mail.

 

Przypominamy

 • Stypendium Rektora– Załącznik nr 5

Osoby, które zaczynają studia na II stopniu (studia magisterskie) a licencjat ukończyły na innej uczeni niż WSGE – w celu potwierdzenia średniej, winny dostarczyć zaświadczenie z tej uczelni z wpisaną średnią (średnia do dwóch miejsc po przecinku).

 

 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych(załącznik nr 1 z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności)

Osoby te nie wypełniają części dotyczącej dochodu. Jedynym kryterium otrzymania stypendium jest ważne zaświadczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny do tego zaświadczenia.

 • Stypendium socjalne– załącznik nr 1 + dokumentacja potwierdzająca dochód.

Osoba ubiegająca się o stypendium socjalne zobowiązane jest to złożenia wypełnionego wniosku – załącznik nr 1. Ponadto, dla każdego pracującego członka rodziny wypełniamy załączniki nr 3, 4 i 6. Jeśli sytuacja opisana w załącznikach 3,4 lub 6 nas nie dotyczy – podpisujemy załącznik z adnotacją NIE DOTYCZY.

Jeśli do wniosku wpisujemy dzieci, to załączamy zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki lub akt urodzenia jeśli dziecko nie jest w wieku szkolnym.

Proszę o zwrócenie uwagi na kwestie samodzielności, która co do zasady dotyczy studentów, którzy ukończyli 26 rok życia. Od tej zasady są wyjątki – opis w Regulaminie. W razie wątpliwości proszę o kontakt.

Osoby, których dochód miesięczny netto na członka rodziny jest niższy niż 528 zł – proszeni są o dostarczenie zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o stanie majątkowym (nawet jeśli rodzina nie pobiera z OPS żadnych świadczeń). Brak takiego zaświadczenia może skutkować odmową przyznania stypendium.

Do wniosku dołączamy załączniki, które pozwolą wyliczyć dochód netto w miesiącu na osobę. ROKIEM BAZOWYM JEST ROK 2019. Załączniki te winny dokumentować dochód w roku 2019 poszczególnych dorosłych członków rodziny. Dokumentami takimi mogą być:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowe do dochodach za rok 2019 (proszę zwrócić uwagę by oprócz sumy dochodu była tam również kwota zaliczki na PIT i składki na ubezpieczenia społeczne – pozwoli nam to wyliczyć dochód NETTO).
 2. Zaświadczenie z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2019.
 3. Odpis wyroku sądowego o wysokości alimentów na dziecko/dzieci
 4. Jeśli alimenty nie są oficjalnie przyznane podpisane oświadczenie ojca dziecka o miesięcznej kwocie łożonej na dziecko.
 5. Zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy o posiadaniu lub nieposiadaniu gruntów rolnych (dotyczy każdego dorosłego członka rodziny).
 6. Inne dokumenty poświadczające osiągnięty dochód – w zależności od sytuacji rodzinnej i dochodowej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dokumentacji – proszę o kontakt przed dostarczeniem lub wysłaniem wniosku.

 • Zapomoga – załącznik nr 1 wraz z uzasadnieniem i dowodami na zaistnienie sytuacji losowej.

Jest to jednorazowe wsparcie w przypadku wystąpienia sytuacji losowej – zdarzenia losowego. Proszę pamiętać – że ogólna zła sytuacja dochodowa rodziny trwająca od jakiegoś czasu nie wyczerpuje definicji zdarzenia czy sytuacji losowej. We wniosku nie wypełniamy części dotyczącej dochodu. Należy jednak dołączyć uzasadnienie z opisaną sytuacją losową oraz dowody jej zaistnienia – dokumentacja medyczna, rachunki i faktury, inne dowody poświadczające zaistnienie sytuacji).

 

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie świadczeń należy składać można w terminie od dnia 15 października do dnia 10 listopada 2020. Stypendia przyznane zostaną na cały rok akademicki 2020/2021.

Zgodnie z regulaminem – student jest zobowiązany do powiadomienia uczelni o ziemnie sytuacji materialnej lub rodzinnej, które następuje w ciągu roku akademickiego.

Pierwszym i najważniejszym krokiem każdego studenta ubiegającego się o jedną z form świadczenia jest zapoznanie się z Regulaminem (w regulaminie proponowane są zmiany, które zostaną przedstawione na posiedzeniu Samorządu Studenckiego w dniu 19 października 2020 i wejdą w życie po ich zatwierdzeniu).

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (wprowadzony Zarządzeniem nr 9/2019 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  w  Józefowie – pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez Samorząd Studencki WSGE w dniu 14 października 2019 roku).

 

Świadczeniami dla studentów są:

 • stypendium socjalne;
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
 • zapomoga;
 • stypendium rektora.

Studentowi przysługuje również prawo do ubiegania się o świadczenia ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w postaci stypendium ministra. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania stypendium, ministra regulują odrębne przepisy.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Słuchacze studiów podyplomowych nie mają prawa ubiegania się o stypendia.

Maksymalny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne w obecnym roku akademickim, ustala się na kwotę 1050,00 zł netto.

 

Wnioski i lista dokumentów (do pobrania - wnioski w wersji edytowalnej)

 

Stypendium socjalne i zapomoga

Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Wniosek o udzielenie świadczenia.

Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Dokumentacja załączana do wniosku o której mowa w § 13, ust. 3 Regulaminu.

Załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Załącznik nr 4 – Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu

Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Zapomoga

Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Wniosek o udzielenie świadczenia.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Wniosek o udzielenie świadczenia.

 

Stypendium REKTORA za wyniki w nauce (średnia ocen)

Załącznik nr 5 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie – Wniosek o stypendium Rektora

 

Stypendium za osiągnięcia sportowe

Załącznik nr 5a do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Wniosek o stypendium Rektora (z tytułu uzyskanych osiągnięć  sportowych).

 

Stypendium za osiągnięcia naukowe (dodatkowe)

Załącznik nr 5b do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Wniosek o stypendium Rektora (z tytułu uzyskanych osiągnięć naukowych i artystycznych).

 

Stypendium dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (np. laureaci olimpiad przedmiotowych)

Załącznik nr 5c do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Wniosek o stypendium Rektora (laureaci olimpiady międzynarodowej albo laureaci lub finaliści olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, o których mowa w § 22, ust. 1 Regulaminu).

 

Informujemy iż w roku wnioski o przyznanie poszczególnych rodzajów stypendium w roku akademickim 2020/2021 będą przyjmowane w terminie od 15 października do 10 listopada 2020 roku.

Szanowny Państwo,

W razie jakichkolwiek wątpliwości – jesteśmy do Państwa dyspozycji – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Prawidłowe wypełnienie wniosku znacznie przyspieszy proces jego rozpatrzenia o tym samym będziemy mogli sprawnie dokonać wypłat.

Pytania można kierować za pomocą email na adres: stypendia@wsge.edu.pl

W razie pytań, wątpliwości lub niejasności, prosimy również o kontakt e-mail lub telefoniczny (Artur Banaszak – 22 780 10 07 w. 16).

 


KOMISJA STYPENDIALNA WSGE 

(przyjmowanie wniosków, pomoc przy wypełnieniu, skompletowaniu dokumentów, wyjaśnieniu skomplikowanych sytuacji)

Artur Banaszak

stypendia@wsge.edu.pl

tel. 22 789 19 03 (wew. 16)

 

Komisja Stypendialna Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Skład Komisji:

dr Małgorzata Such-Pyrgiel - przewodnicząca

mgr Artur Banaszak

3 przedstawiciele studentów

 

Odwoławcza Komisja Stypendialna Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

mgr Marta Bajaruniec

mgr Joanna Majewska

przedstawiciele studentów

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.