+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Nauka

Nauka

Realizowane badania

Roczny plan badawczy na 2020 rok (planowanawa realizacja)

Lp

Nazwisko i imię pracownika (name and surname)

Temat badań (Research title):

1

Marta Bojaruniec

Przemoc wobec kobiet

2

Magdalena Sitek

Prawne ramy bezpieczeństwa człowieka w cyberprzestrzeni

3

Szejniuk Aleksandra

Miejsce etyki w społecznej odpowiedzialności biznesu.

4

Medwid-Fidler Marta

Wzmocnienie gwarancji procesowych dla nieletnich poprzez zmiany w Ustawie z dnia 26 października 1982 roku o postepowaniu w sprawach nieletnich

5

Sofiia Sokolova

Mitologia polityczna

6

Gut Alina

Autoprezentacja - umiejętność twarda, czy miękka?

7

Wojciech  Niklas

globalizacja

8

Domański Zygmunt

Bezpieczeństwo w wybranych dziedzinach logistyki

9

Barbara Antczak

Wpływ kultury i religii na decyzje zakupowe klientów

10

Talar Tomasz

Skutki prawne wprowadzenia zmian w zakresie podatku od towarów i usług

11

Florek Iwona

Prawa turystów wybranych grup osób

12

Małgorzata Such-Pyrgiel

Cyfrowe społeczeństwo wiedzy, cyberkultura i nowe technologie w ujeciu wielodyscyplinarnym.

13

Marcinkowski Czesław

 Współpraca Wojsk Lądowych SZ RP w procesie organizacji wielonarodowych struktur do udziału w operacjach/misjach pokojowych  

14

Breński Wiesław

Wpływ polityki państwa na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej

15

Binek Tomasz

Model wdrożeniowy systemu HACCP na stołówkach wojskowych oddziałów gospodarczych

16

Graca Tadeusz

Funkcje etyki zawodowej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

17

Leszek Goździewski

Ochrona infrastruktury krytycznej RP- współczesne wyzwania i zagrożenia.

18

Aleksandra Lukasek

Etyczne aspekty pracy terapeuty pedagogicznego, nowe wyzwania

19

Kaniewska-Pieniak Małgorzata

Etyka środowiskowa wobec dylematów współczesności.

20

Banaszak Artur

Polityka społeczna jako działania zapewniające bezpieczeństwo społeczne jednostki i grup społecznych

21

Wioletta Wróbel-Delegacz

Zagrożenia w cyberprzestrzeni dla małoletnich

 

Lp

Nazwisko i imię pracownika (name and surname)

Temat badań (Research title):

1

Zbigniew Semadeni

Rytmy a pojęcia matematyczne 

2

Susran Erkan Eroğlu

A Renewed (2015) European Neighbourhood Policy and Turkey: Scenarios for security dimension

3

Nicolas Levi

Stosunki ekonomiczne pomiędzy Francją a Koreą Południową

4

Bronisław Sitek

Kultura prawna w cyberkulturze

5

Sitek Magdalena

Prawa człowieka w cyberprzestrzeni

6

Zygmunt Domański

Zagrożenia i wyzwania współczesnej logistyki w zakresie bezpieczeństwa-kontynuacja z 2018 roku

7

Ergün Kara

Entrepreneurship and Development Strategies

8

Florek Iwona

Prawa człowieka w turystyce

9

Barbara Antczak

Zastosowanie metod i analizy statystycznej w praktyce

10

Szejniuk Aleksandra

Strategie rozwoju potencjału personalnego

11

Wioletta Wróbel-Delegacz

Zagrożenie dla dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni

12

Dorota Łażewska

Kategoria życia duchowego w polskiej pedagogice filozoficznej a edukacja polonistyczna

13

Tomasz Wierzchowski

Aspekty karnoprawne ochrony informacji w prawie polskim i zagranicznym

14

Krzysztof Krassowski

Edukacja jako element tworzenia bezpieczeństwa cyfrowego

15

Winogrodzki Grzegorz

Kontrwywiad I Wywiad Wojskowy W Systemie Bezpieczeństwa Polski Po 1947 Roku

16

Roman Łukasz

Współczesne elementy wojen i konfliktów zbrojnych w ujęciu polemologicznym

17

Graca Tadeusz

Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania uczniów wymagających specjalnych oddziaływań psychologiczno – pedagogicznych w procesie rozwoju

18

Paweł Chodak

koordynacja informacji w służbach bezpieczeństwa wewnętrznego

19

Lukasek Aleksandra

 Wiedza  studentów pedagogiki WSGE na temat Zespołu Münchhausena

 1. PR jako element współczesnego życia
 2. Geneza szkolnictwa polsko-slowackiego
 3. Bezpieczeństwo i obronność państwa - wybrane aspekty polemologiczne
 4. Zarządzanie bezpieczeństwem w wymiarze narodowym i transgranicznym;
 5. Nowy paradygmat zjawiska korupcji w warunkach społeczeństwa informacyjnego.
 6. Elity ekonomiczne
 7. "Główne kierunki pracy dydaktyczno - wychowawczej i terapeutycznej z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"
 8. Zarządzanie efektywnością pracy na przykładzie małych i średnich firm powiatu otwockiego.
 9. Polityczna mitilogia
 10. Prawa człowieka w wybranych aspektach/sektorach gospodarczych
 11. Formacje wojskowe w kreowaniu bezpieczeństwa państwa po II wojnie światowej w oparciu o Wywiad i Kontrwywiad Wojskowy oraz  Dowództwo Operacyjne.
 12. Wybrane problemy bezpieczenstwa swiatowego , EU soft power (miekka moc UE i panstiew V4)r,
 13. Filozoficzne założenia teorii i praktyk edukacyjnych  w kontekście ontycznej jakości człowieka
 14. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju-sznse, wyzwania, sposoby realizacji
 15. Prawne ramy bezpieczeństwa człowieka w procesie zarządzania środowiskiem naturalnym 
 16. Badania nad samorządem. Studium historyczno-porównawcze
 17. Wpływ korupcji na bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej
 18. Człowiek a technologie: teorie, dyskursy, praktyka
 19. Podejście strategiczne do koncepcji zarządzania różnorodnością;  Bezpieczeństwo cybernetyczne w  jednostkach sektora finansów publicznych
 20. Sylwetki i koncepcje przedstawicieli włoskiej myśli pedagogicznej przełomu XIX i XX wieku.
 21. Prawne uwarunkowania zakazu prowadzneia działalności gospodarczej - analiza porównawcza
 22. Zagrożenia i wyzwania współczesnej logistyki w zakresie bezpieczeństwa
 23. Definicja, zakres i istota informacji kryminalnej w zwalczaniu przestępczości
 1. Marketing, PR i komunikacja społeczna ważnymi elementami współczesnego życia.
 2. Prawa pokrewne wydawców w Internecie. Potrzeba zmian w zakresie roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz praw do wynagrodzenia za przedruki.
 3. Prawnoorganizacyjne aspekty kontroli realizacji polityki ochrony środowiska
 4. Liberalizacja rynku energii elektrycznej – perspektywa Polski
 5. Stanowienie prawa w jednostkach samorządu terytorialnego. Kwestie wolności, praw, i obowiązków człowieka i obywatela. Kwestie prawa wyborczego i zmian konstytucyjnych
 6. Pozycja turysty – uregulowania prawne
 7. Porównanie szkolnictwa w Polsce i na Słowacji
 8. Psychospołeczne uwarunkowania efektywności kształcenia w kontekście edukacji całożyciowej
 9. Edukacja globalna – szanse, wyzwania, sposoby realizacji
 10. Dobre praktyki w pedagogice przełomu XIX i XX wieku
 11. Informacja w kryminalistyce
 12. Elity i instytucje ekonomiczne Korei Północnej i Południowej
 13. Filozoficzne założenia teorii i praktyki edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych w kontekście ontycznej jakości osoby ludzkiej
 14. Wybrane czynniki kształtujące system bezpieczeństwa narodowego Polski w obliczu współczesnych zagrożeń.
 15. Samoorganizacja a innowacyjność
 16. Infrastruktura w Indonezji
 17. Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku – ocena polemologiczna
 18. Badania prawnoporówanwcze jako łącznik między prawem dawnym a współczesnym.
 19. Potrzeby człowieka/społeczeństwa jako nowa podstawa bezpieczeństwa w polityce Unii Europejskiej
 20. Zastosowanie technologii informacyjnych w kształtowaniu kompetencji pedagogicznych
 21. Rola i znaczenie przedsiębiorczości na przykładzie powiatu otwockiego
 22. Wiedza pracowników sfery marketingu
 23. Wybrane problemy bezpieczenstwa swiatowego: Znaczenie państw Grupy Wyszehradzkiej w amerykańskiej polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa
 24. Pozarządowe formy bezpieczeństwa w odniesieniu do współpracy z wojskiem - z rysem historycznym
 25. Dyskurs publiczny w Polsce – nacjonalizm i kontrrewolucja patriarchatu
 1. Przestrzenne i czasowe składniki ontogenezy myślenia matematycznego
 2. Ochrona interesów Skarbu Państwa
 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw pochodzących z krajów wschodzących rynków (Polski)
 4. Reminiscencje życia Jana Amosa Komeńskiego
 5. Bioprawo i biobezpieczeństwo w prawie międzynarodowym i europejskim prawie wspólnotowym
 6. Implementacja prawa europejskiego w problemach granicznych
 7. Szkolnictwo wyższe Słowacji – sytuacja i kierunki rozwoju
 8. Prawnoorganizacyjne aspekty nadzoru i kontroli obrotu drewnem
 9. Dowodowe pobieranie prób materiałów skażonych czynnikami masowego rażenia
 10. Wojskowe służby specjalne w PRL i w procesie transformacji systemowej - Wojskowa Służba Wewnętrzna
 11. Stanowienie prawa w jednostkach samorządu terytorialnego (zasady legislacji w praktyce j.s.t.). Kontrola i nadzór w jednostkach samorządu terytorialnego. Jawność działania samorządu terytorialnego i partycypacja społeczna. Kwestie wolności, praw, i obowiązków człowieka i obywatela.
 12. Bezpieczeństwo danych osobowych – czy dane osobowe są wystarczająco chronione
 13. Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
 14. Polemologiczne aspekty badań w naukach o bezpieczeństwie i w naukach o obronności
 15. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności naukowej i organizacyjnej studentów
 16. Aksjologiczne dylematy i konflikty we współczesnym świecie
 17. Przedstawiciele szkół nowych we Włoszech
 18. Filozoficzne założenia teorii i praktyki edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych
 19. Kreatywność a naśladowanie: medialne dyskursy tożsamości i innowacyjności
 20. Powiązania ekonomiczne Chin i krajów Azji na tle reform ekonomicznych w regionie i globalizacji gospodarki światowej
 21. Wpływ współczesnych wyzwań i zagrożeń na bezpieczeństwo Polski
 22. Model Chińskiego Muru bezpieczeństwa informacji
 23. Współczesne rodzina polska - charakterystyka i kierunek przemian w kontekście aktualnych tendencji i prognoz demograficznych
 24. Straż Miejska/Gminna w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego
 25. Istota i znaczenie komunikacji w organizacjach
 26. Nacjonalizm w dyskursie publicznym w Polsce
 27. Wpływ działań promocyjnych na wybór uczelni wyższej
 28. Analiza zmian wprowadzonych w prawie spadkowym w systemie prawa polskiego z uwzględnieniem sposobu regulacji dziedziczenia w prawie hiszpańskim
 29. Społeczne funkcje jedzenia w dużym wielokulturowym mieście na przykładzie warszawskich foodies (fanów jedzenia i gotowania)
 30. Wpływ regulacji prawnych na rozwój energetyki obywatelskiej
 31. Liberalizacja sektora energetycznego w Polsce i Unii Europejskiej
 32. Efektywność systemu odpowiedzialności deliktowej w kulturze prawnej common law i civil law
 33. Problematyka migracji w Unii Europejskiej
 34. Zmiany na rynku pracy w nadchodzących latach powodowane przyśpieszeniem technologicznym oraz ostatnie zmiany w krajach azjatyckich związane z wyborami (Indonezja, Tajlandia)

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.