+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Nauka

Archiwum Wydawnictwa

Publikacje 2018

Human rights in the functioning of public administration

Prawa człowieka w funkcjonowaniu administracji publicznej

Redakcja:

Ferdinado Parente, Bronisław Sitek, Iwona Florek

Okładka książki

Rok Wydania: 2018

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-96-3

Liczba stron: 262

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Fragment wstępu / Opis:

 

Monografia wieloautorska po międzynarodowej konferencji o prawach człowieka
pt. „From Human Rights to Essential Rights", która odbyła się 1 czerwca 2018
roku w Bari we Włoszech. Opracowanie zawiera 3 rozdziały zatytułowane: Prawa
podstawowe/Fundamental rights, Respektowanie praw człowieka w działalności
administracji publicznej/Respecting human rights in the activities of public
administration, Prawa człowieka podlegające ochronie ze strony administracji
publicznej/Human rights subject to protection by public administration. Artykuły są
opublikowane w języku polskim lub języku włoskim.

dowload publication / pobierz publikację

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeń

Redakcja:

Łukasz Roman, Krzysztof Krassowski, Stanisław Sagan, Dariusz Wróblewski

Okładka książki

Rok Wydania: 2018

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-89-5

Liczba stron: 200

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Fragment wstępu / Opis:

 

Zapewnienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni stało się w ostatnich latach jednocześnie priorytetem, jak również niezwykle trudnym wyzwaniem, przed którym stanęły struktury i organy państwowe oraz globalne i lokalne podmioty z prywatnego sektora gospodarczego. Przedmiotowa problematyka powinna być przy tym rozpatrywana na kilku funkcjonalnie połączonych, ale jednak zachowujących swoistą odrębność dyskursu poziomach – z punktu widzenia zabezpieczenia podstaw funkcjonowania Państwa i społeczeństwa, bezpieczeństwa najszerzej rozumianej gospodarki oraz obrotu prawno-gospodarczego, a także bezpieczeństwa osobistego obywateli, korzystających powszechnie i aktywnie z dostępu do globalnej sieci Internet. Niewątpliwie skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, ze względu na ich różnorodność oraz stale ewoluujący i poszerzający się katalog działań i zachowań w sieci powodujących skutki o negatywnym społecznie charakterze, wymaga podejścia interdyscyplinarnego i możliwie najszerszej współpracy wszystkich zainteresowanych organów oraz podmiotów. Dodając do tego skalę problemu – który w najbardziej rozwiniętych krajach świata, jeżeli chodzi choćby o zgłaszane przestępstwa w cyberprzestrzeni, przekroczył już liczbę zgłaszanych przestępstw tradycyjnych, popełnianych w świecie realnym – mamy do czynienia ze zjawiskiem o niespotykanym dotąd natężeniu oraz rozmiarach w skali globalnej. Występuje wiele niepożądanych zjawisk mających swoje źródło w unikalnych możliwościach oferowanych przez cyberprzestrzeń. Przytoczmy kilka przykładów, począwszy od nowego wymiaru walki zbrojnej znajdującej swój wyraz w toczących się już aktualnie na naszych oczach cyberwojnach, przez takie negatywne fenomeny, jak cyberterroryzm czy wykorzystywanie informacyjnego potencjału sieci do rozpowszechniania, szczególnie w mediach społecznościowych, informacji niemających odzwierciedlenia w rzeczywistości (tzw. fake news) i wpływanie w ten sposób na demokratyczne procesy wyborcze w krajach trzecich, do sprzecznej z prawem szeroko zakrojonej działalności zorganizowanych grup przestępczych w sieci, stanowiącej już około 80% wszystkich czynow zabronionych popełnianych w cyberprzestrzeni. Należy poszukiwać najskuteczniejszej odpowiedzi na powyższe zagrożenia w oparciu o synergię możliwości wynikających z koherentnego podejścia do przedmiotowego problemu ze strony rożnych dyscyplin naukowych, przedstawianego m.in. na gruncie rozważań zawartych w ramach niniejszego opracowania. Wśród wielu podjętych zagadnień warto zwrócić szczególną uwagę na takie problemy, jak interdyscyplinarność postrzeganą jako warunek sine qua non współczesnych badań naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa w ogóle, a bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w szczególności, szeroko ujmowaną problematykę ochrony danych osobowych jako elementu zapewniania bezpieczeństwa osobistego w cyberprzestrzeni, dostrzeżenie potrzeby edukacji społeczeństwa stanowiącej, obok dostępnych rozwiązań technologicznych, istotne i skuteczne narzędzie przeciwdziałania cyberzagrożeniom, czy wreszcie rozważanie nowych wymiarów walki zbrojnej w ramach realnie toczonych wojen hybrydowych.

Dr Krzysztof Krassowski

dowload publication / pobierz publikację

From human rights to essential rights

Redakcja:

Magdalena Sitek, Laura Tafaro, Michele Indellicato

Okładka książki

Rok Wydania: 2018

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-886629-015-5, 978-83-62753-94-9

Liczba stron: 366

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Fragment wstępu / Opis:

 

The traditional concept of human rights recognized them as a category of claims of the individual to the community and its structures, including the state. Frequently the issue of the responsibility of the individual toward community and its rights regarding the individual is overlooked. In the face of globalization rights of the community play more and more important role. The reason of this fact is that community is the natural environment of human beings and allows them to satisfy their basic needs. The editors of this paper, on a base of the concepts and the presentations during the 15th International Conference on Human Rights held on 1-2 June 2015 in Jozefow, subarea of Warsaw, decided to systematize the collected materials so that publication shows both the human needs and rights while respecting the responsibilities of individual towards the community at the same time. The structure of this monograph is based not only on the concept of human rights, but also human needs. The issues of rights and human needs in the community together with the issue of human duties towards the community were places in the first part of this joint publication. Subsequently they are discussed rights of nations, especially right to self-determination and the right to good administration,which became the main measure of the rule of law. Next are discussed human rights to the clean environment and human obligations towards the environment. An important group of issues is the contribution of religion to the concept of human rights. In the end, human rights are considered in the context of civil law solutions.

Editor

dowload publication / pobierz publikację

Szkice pedagogiczne. Dylematy juwentologii

Redakcja:

Joanna Wyleżałek, Małgorzata Such-Pyrgiel

Okładka książki

Rok Wydania: 2018

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-92-5

Liczba stron: 230

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Fragment wstępu / Opis:

 

I dom, i szkoła dostarczają dzieciom wielu stresów, które niejednokrotnie przeradzają się w agresję. Stres jest wpisany w życie człowieka, ale skumulowany przeradza się w agresję. Jeśli chodzi o stres szkolny, nasila się on już w klasach najmłodszych. Powodów jest wiele, podam kilka z nich. Poważnym powodem jest brak zaspokojenia oczekiwań dziecka, jego potrzeb, czy też rozbieżność między możliwościami dziecka a aspiracjami rodziców. Zdarza się, że rodzice mają aspiracje, by dziecko w pierwszej klasie umiało czytać i pisać, ale nie zdają sobie sprawy, że dziecko w tym czasie skupione jest na rozwoju swoich emocji i komunikowania się z innymi. Na czytanie i pisanie ma jeszcze czas, może dopiero w drugiej klasie nauczyć się czytania. I to jest norma. W wychowaniu i edukacji dziecka nie może być pośpiechu.

Maria Gudro

dowload publication / pobierz publikację

Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości

Redakcja:

Magdalena Sitek, Małgorzata Such-Pyrgiel

Okładka książki

Rok Wydania: 2018

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-95-6

Liczba stron: 146

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Fragment wstępu / Opis:

 

Zarządzanie to zbiór działań, mających na celu kierowanie procesem pracy. Obejmują one szereg niezbędnych do realizacji zadań i czynności, czyli między innymi: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolę. Zarządzanie firmą polega głównie na realizacji działań strategicznych, rynkowych i innowacyjnych. Współczesne organizacje, działając w warunkach szybkiego rozwoju technologii i ciągłej zmiany gospodarki, nieustannie poszukują właściwej drogi do realizacji wybranych celów, zwłaszcza tych, które zamierzają realizować w przyszłości. Nowoczesne przedsiębiorstwa czy też przedsiębiorstwa przyszłości to takie, które działają w oparciu o nowe technologie, najlepsze narzędzia i najlepszych specjalistów w danej branży. Okazuje się jednak, że najważniejszymi elementami innowacji czy kategorii przyszłości są nie tylko nowe pomysły, nowa polityka rynkowa i wejście na nowe rynki z nowym produktem, czy też dystrybucja i promocja nowej technologii, ale również lub przede wszystkim „różnorodność i elastyczność, adaptacyjność, zdolność do reagowania na otoczenie i ukierunkowanie na spełnienie oczekiwań klienta, tak aby nasze produkty i usługi satysfakcjonowały jego potrzeby” (Grudzewski i Hejduk, 2011:95). Coraz częściej także mówi się o transformacji cyfrowej, która zrewolucjonizowała procesy biznesowe i współczesne przedsiębiorstwa. Według Pawła Jakubika, dyrektora z firmy Microsoft cyfryzacja odbywa się na poziomie strategii i przekazu firmy, ogłaszanego przez prezesa i potwierdzanego przez radę nadzorczą. Transformacja cyfrowa zachodzi z kolei na poziomie taktyczno-organizacyjnym, na poziomie konkretnych projektów. (…) Cyfrowa transformacja to aktualnie, jego zdaniem, kluczowy trend w rozwoju przedsiębiorstw, powstały ze sprzężenia zwrotnego takich technologii, jak: mobilność, Big Data, sieci społecznościowe czy chmura obliczeniowa. Piotr Beńke z firmy IBM uważa, że transformacja cyfrowa to możliwość budowania nowych modeli biznesowych i operacyjnych przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. Prawdziwą cyfrową transformację umożliwia szerokie wykorzystanie gromadzonych przez firmę danych oraz budowanie na ich podstawie nowych usług czy rozszerzanie dotychczasowej oferty. Dobrym przykładem transformacji cyfrowej są polskie banki, sprawnie adaptujące technologie mobilne czy nowe metody płatności, takie jak Blik3. Uważa się, że transformacja cyfrowa przekształci wszystkie branże „zmieniając nie tylko procesy i modele biznesowe, ale także środowisko pracy i sposób komunikacji. Powinna być więc centralnym elementem strategii nie tylko liderów, ale każdej firmy i organizacji chcących utrzymać się na rynku”. Z rozwojem transformacji cyfrowej związane jest pojęcie sztucznej inteligencji (Artifi cial Inteligence). Choć znane i wykorzystywane od kilku dekad, dopiero teraz w połączeniu z postępem technologicznym, rozwiązaniami chmurowymi, znaczną redukcją kosztów mocy obliczeniowej i rozwojem Big Data pozwalają na realne i bardzo szerokie wykorzystanie w biznesie i życiu każdej jednostki. Od medycyny, diagnostyki, poprzez wsparcie procesów decyzyjnych w przemyśle aż po autonomiczny transport. Wpływ nowych technologii jest niezaprzeczalny i nieunikniony. Wiążą się z tym oczywiście aspekty zapewnienia odpowiedniej legislacji i często również problemy etyczne, z którymi jako społeczeństwo musimy się uporać, chcąc w pełni korzystać z zalet cyfrowej transformacji. Niniejsza publikacja ma na celu ukazanie różnorodnych społecznych i ekonomicznych aspektów związanych z zarządzaniem w nowoczesnych organizacjach. Poruszane są tu zagadnienia: kryptowalut, wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych, nowych modeli biznesowych dzięki zastosowaniu transformacji cyfrowej, czy zarządzania w służbach specjalnych RP, a także kultury organizacyjnej, w tym warunków pracy, dyskryminacji, i wreszcie metody coachingu i zagadnienia etyczne. Wszystkie te aspekty składają się na ukazanie obrazu, choć tylko częściowego, organizacji przedsiębiorstw w schyłku drugiej dekady XXI wieku.

dr Małgorzata Such-Pyrgiel

dowload publication / pobierz publikację

Zarządzanie kryzysowe w świetle transgranicznych zagrożeń Polski

Redakcja:

Barbara Mróz

Okładka książki

Rok Wydania: 2018

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-90-1

Liczba stron: 132

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Fragment wstępu / Opis:

 

Charakterystycznym zjawiskiem współczesnego świata są procesy globalizacyjne oraz regionalne, które oddziałują na społeczności międzynarodowe poprzez wzrost wzajemnych wielostronnych powiązań i uzależnień. Z punktu widzenia bezpieczeństwa procesy globalizacyjne i regionalne prowadzą do powstawania zjawisk zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych. Te ostatnie generują zagrożenia, które mogą przerodzić się w sytuacje kryzysowe. Jednym ze sposobów przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu globalizacji jest regionalne podejście do procesów rozwojowych. Za tezą, że współpraca na poziomie regionalnym daje szanse na skuteczniejsze rozwiązywanie współczesnych problemów rozwojowych, przemawia fakt, iż klęski żywiołowe, katastrofy technologiczne i inne nadzwyczajne zagrożenia mają ponadgraniczny zasięg. Wspólne działania państw skutkują efektywniejszym przygotowaniem na sytuacje kryzysowe i radzeniem sobie w przypadku ich wystąpienia. Takie wspólne działania podejmowane przez sąsiadujące ze sobą państwa to „współpraca transgraniczna”, która jest powszechnie stosowaną formą sąsiedzkiej współpracy na szczeblu lokalnym i regionalnym. Istotą tej współpracy jest ciągła kooperacja dwóch sąsiadujących ze sobą regionów przygranicznych w zakresie dotyczącym wszelkich dziedzin życia codziennego, opracowywania wspólnych programów, priorytetów i działań, włączając w to w szerokim zakresie różne szczeble administracji i lokalne społeczności . W Polsce nawiązywanie współpracy transgranicznej rozpoczęło się w związku ze zmianami ustrojowymi wprowadzonymi po 1989 r. i powrotem do samorządu terytorialnego. Zawarte w latach 90. ze wszystkimi krajami sąsiednimi traktaty o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz porozumienia o współpracy transgranicznej stworzyły ogólne ramy do podejmowania współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym.

dr Barbara Mróz

dowload publication / pobierz publikację

Zjawisko korupcji i przestępczości korupcyjnej w Polsce  w latach 1997–2014

Redakcja:

Barbara Mróz

Okładka książki

Rok Wydania: 2018

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-97-0

Liczba stron: 207

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Fragment wstępu / Opis:

 

Przestępstwa korupcyjne stanowią bardzo poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania każdego państwa. Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Dyskrecja czynu korupcyjnego, jego intymność, podstawowa trudność w jego dokumentowaniu dla celów postępowania karnego i przede wszystkim brak „fizycznych ofiar” to podstawowe cechy tego przestępstwa. Zresztą korupcja jest niebezpieczna nie tylko dla obywateli, ale przede wszystkim dla państwa. Dzisiejsze zagrożenia nie są związane jedynie ze zbrojnym atakiem na suwerenne państwo. Każda współczesna wojna poprzedzona jest niezliczonymi działaniami wywiadowczymi i analitycznymi, mającymi na celu zdefiniowanie słabych elementów w systemie obronnym państwa i to nie tylko w znaczeniu militarnym, ale także proceduralnym. Rezultatem słabości proceduralnych/instytucjonalnych jest korupcja. Poprzez skorumpowanie funkcjonariuszy państwowych odpowiedzialnych za podejmowanie strategicznych decyzji na rzecz suwerenności swojego państwa można uzyskać ogromne wpływy w polityce bezpieczeństwa narodowego.

dr inż. Paweł Chodak

dowload publication / pobierz publikację

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.