+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Kształcenie

Kształcenie

Praktyki zawodowe

PROGRAMY PRAKTYK

W celu zapoznania się z programem praktyk - wybierz odpowiedni kierunek studiow oraz nabór (rok akademicki rozpoczęnia studiów). 

KIERUNEK

 Nabór 2020/21

Nabó 2021/22

Nabór 2019/2020

Nabór 2018/2019

ADMINISTRACJA

Program praktyk

Program praktyk

Program praktyk

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - profil ogólnoakademicki

Program praktyk

Program praktyk

Program praktyk

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - profil praktyczny (Filia MM)

Program praktyk

Program praktyk

Program praktyk

PEDAGOGIKA

Program praktyk

x

Program praktyk

PRAWO URZĄDNICZE

Program praktyk

Program praktyk

Program praktyk

ZARZĄDZANIE

Program praktyk

Program praktyk

Program praktyk

W celu zapoznania się z programem praktyk - wybierz odpowiedni nabór (rok akademicki rozpoczęnia studiów). 

Nabór

Program praktyk

Nabór 2020/2021

Nabór 2021/2022

Program praktyk

Nabór 2019/2020

Program praktyk

PRAKTYKA NA PODSTAWIE PRACY ZAWODOWEJ/ WŁASNEJ DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ/  WOLONTARIATU/ STAŻU        

Słuchacz składa  następujące dokumenty :

 • wniosek o zaliczenie praktyk oraz oświadczenie,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu (ze wskazaniem od kiedy i na jakim stanowisku jest zatrudniony),
 • zakres obowiązków.

Zakres obowiązków oraz miejsce zatrudnienia muszą  być zgodne z  programem praktyk na danym kierunku studiów.

WNIOSEK (do pobrania)

 

 • logopedia

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą korekcyjno-kompensacyjna logopedy, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami oraz wadami wymowy oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno - pedagogicznej z zakresu działań logopedycznych oraz terapeutycznych z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Program praktyk i dzienniczek: LOGOPEDIA

 

 • przygotowanie pedagogiczne

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z uzyskaniem uprawnień do nauczania określonego przedmiotu lub prowadzenia zajęć (wychowawczych, resocjalizacyjnych, kulturalno – oświatowych, korekcyjno – kompensacyjnych lub wyrównawczych) w zależności od posiadanego, lub uzyskanego przygotowania merytorycznego (w czasie studiów).

Program praktyk i dzienniczek: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

 • terapia pedagogiczna

Słuchacz trzysemestralnych studiów podyplomowych w zakresie Terapia pedagogiczna powinien odbyć praktykę kształtującą jego kompetencje terapeutyczne opiekuńczo – wychowawcze, i dydaktyczne w wymiarze 180 godzin w placówkach oświatowych (szkoła i poradnia psychologiczno-pedagogiczna) prowadzących działalność z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.

Program praktyk oraz dzienniczek: TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • zarządzanie placówką oświatową (studia poprzez e-learning)

Praktyka na studiach podyplomowych z zarządzania oświatą trwa 70 godzin. Praktykę można odbywać w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, w tym burasach, internatach, świetlicach szkolnych, ogniskach wychowawczych i świetlicach.

Program praktyk oraz dzienniczek: Zarządzanie placówką oświatową

 

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Praktyka na studiach podyplomowych z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną trwa 120 godzin. Miejsce odbywania praktyki: przedszkole, szkoła lub oddział specjalny lub integracyjny (pod kierunkiem pedagoga lub psychologa szkolnego, nauczyciela wychowawcy klasy, nauczyciela wychowawcy świetlicy szkolnej) albo w placówka opiekuńcza, wychowawcza lub terapeutyczna, realizująca działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Program praktyk oraz dzienniczek: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

Praktyka na studiach podyplomowych z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka trwa 120 godzin. Miejsce odbywania praktyki: ośrodek wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodek wczesnej interwencji przedszkole: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe, szkoła: specjalna, integracyjna, z oddziałami integracyjnymi oraz masowa, poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz specjalistyczna, ośrodek szkolno-wychowawczy oraz ośrodek rehabilitacyjny, instytucje niepubliczne takie jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące WWRD).

Program praktyk oraz dzienniczek: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 

 • edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Słuchacz (praktykant) trzysemestralnych studiów podyplomowych powinien odbyć praktykę kształtującą jego kompetencje w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób ze spektrum autyzmu na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej w wymiarze 180h w placówce ogólnodostępnej, integracyjnej lub specjalnej.

Program praktyk oraz dzienniczek: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Czas trwania praktyki na studia z Zarządzania zasobami ludzkimi wynosi 70 godzin w terminie odbywania studiów. Praktyka może być realizowana w wybranym przedsiębiorstwie prywatnym lub publicznym, instytucji/ jednostce administracji publicznej lub samorządowej, banku lub innej instytucji finansowej, organizacji non-profit, itp.

Program praktyk oraz dzienniczek: Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

 • socjoterapia

Praktyka na studiach podyplomowych z socjoterapii trwa 180 godzin.  Praktyka jest realizowana w szkołach oraz placówkach prowadzących działalność socjoterapeutyczną (np. świetlice socjoterapeutyczne, świetlice środowiskowe, ośrodki szkolno - wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, stowarzyszenia i fundacje związane z działalnością socjoterapeutyczną).

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021

 • ADMINISTRACJA I stopień – 360 godzin praktyk w V semestrze oraz 360 godzin praktyk w VI semestrze (łącznie – 720 godzin praktyk)
 • PRAWO URZĘDNICZE I stopień - – 360 godzin praktyk w V semestrze oraz 360 godzin praktyk w VI semestrze (łącznie 720 godzin praktyk)
 • Pedagogika I stopień - 360 godzin praktyk w V semestrze oraz 360 godzin praktyk w VI semestrze (łącznie – 720 godzin praktyk)
 • PEDAGOGIKA II stopień - 330 godzin praktyk na IV semestrze
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA jednolite magisterskie - 240 godzin praktyk
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I stopień (profil ogólnoakademicki) – 180 godzin praktyk w VI semestrze
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I stopień (profil praktyczny) – 360 godzin praktyk w V semestrze oraz 360 godzin praktyk w VI semestrze (łącznie 720 godzin praktyk)
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II stopień – 360 godzin praktyk w IV semestrze
 • ZARZĄDZANIE I stopień - 180 godzin  praktyk na VI semestrze
 • ZARZĄDZANIE II stopień - - 390 godzin praktyk - 150 godzin  na III semestrze oraz 240 na IV semestrze

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2018/2019

 • ADMINISTRACJA I stopień - 360 godzin praktyk przewidzianych w programie studiów - należy rozliczyć do szóstego semestru
 • PRAWO URZĘDNICZE I stopień - 360 godzin praktyk - 180 godzin na II semestrze oraz 180 godzin na IV semestrze
 • PEDAGOGIKA I stopień - 150 godzin praktyk   na semestrze VI
 • PEDAGOGIKA II stopień - 330 godzin praktyk na IV semestrze
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I stopień - 180 godzin praktyk na VI semestrze
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I stopień - 360 godzin praktyk  na IV semestrze
 • ZARZĄDZANIE I stopień - 180 godzin  praktyk na VI semestrze
 • ZARZĄDZANIE II stopień - 390 godzin praktyk - 150 godzin  na III semestrze oraz 240 na IV semestrze

Poniżej przedstawiamy procedurę związaną z realizacją zawodowej praktyki studenckiej oraz wzory dokumentów niezbędnych do jej zaliczenia.

Na początku student powinien zapoznać się z regulaminem praktyk oraz programem praktyk zawodowych na studiowanych kierunku i specjalności. Informacje te znajdują się na stronie internetowej Uczelni w zakładce STUDENCI  I SŁUCHACZE, następnie PRAKTYKI ZAWODOWE

 

PRAKTYKI MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ W FORMIE:

 • zorganizowanej przez Uczelnię – student korzysta z przygotowanej przez Uczelnię oferty praktyk wynikającej z zawartych umów – lista znajduje się na stronie internetowej Uczelni w zakładce Biuro Karier,
 • zorganizowanej indywidualnie – student samodzielnie organizuje praktykę i inicjuje podpisanie porozumienia z Instytucją, a uczelnia sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki,
 • zatrudnienia na stanowisku zgodnym z wymaganiami programu praktyk na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • stażu lub wolontariatu, jeżeli ich charakter jest zgodny z wymaganiami programu praktyk,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami programu praktyk.

 

PRAKTYKA NA PODSTAWIE PRACY ZAWODOWEJ/ WŁASNEJ DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ/  WOLONTARIATU/ STAŻU        

Student składa  następujące dokumenty :

 • wniosek o zaliczenie odbycia studenckiej praktyki zawodowej,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu (ze wskazaniem od kiedy i na jakim stanowisku jest zatrudniony),
 • zakres obowiązków.

Zakres obowiązków oraz miejsce zatrudnienia muszą  być zgodne z  programem praktyk na danym kierunku studiów.

Wniosek o zaliczenie odbycia studenckiej praktyki zawodowej

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Obsługi Kształcenia bądź bezpośrednio do Opiekuna Praktyk Studenckich.

Decyzję o zaliczeniu praktyki studenckiej podejmuje Prorektor ds. Kształcenia w porozumieniu z Opiekunem Praktyk Studenckich.

Informacja o zaliczeniu/niezaliczeniu praktyki zostaje podana poprzez ogłoszenie w uczelnianym systemie informatycznym on-line.

 

PRAKTYKA ODBYTA W WYBRANEJ PLACÓWCE

Student, po wybraniu placówki oraz zrealizowaniu warunków formalnych (przedstawienie programu praktyk, podpisanie porozumienia z placówką) realizuje praktyki zgodnie z kierunkiem i specjalnością realizowaną na studiach.

W przypadku chęci odbywania praktyki zawodowej w placówce, z którą Uczelnia nie ma podpisanej umowy, w celu przygotowanie porozumienia w sprawie przyjęcia studenta na praktykę/ umowy o organizację studenckich praktyk zawodowych na adres poczty elektronicznej Opiekuna Praktyk Studenckich, Beaty Zawadki, b.zawadka@wsge.edu.pl należy przesłać dane studenta oraz placówki (z uwzględnieniem dokładnego adresu oraz wskazaniem kierownictwa wybranej placówki).

 

Student dokumentuje odbycie praktyk w dzienniczku praktyk. Kompletność dokumentów - dzienniczek praktyk i załączniki (stanowią załączniki do Regulaminu zawodowych praktyk studenckich):

 

 • dla kierunku "pedagogika"

Załącznik A

Dzienniczek praktyk

dla wszystkich specjalności

Załącznik B

Ocena końcowa zaliczenia praktyki pedagogicznej obserwacyjnej w placówce oświatowej

dla specjalności nauczycielskiej

Załącznik C

Ocena końcowa zaliczenia praktyki pedagogicznej  przedmiotowo-metodycznej w placówce oświatowej

dla specjalności nauczycielskiej

Załącznik D

Przykładowy konspekt zajęć

dla specjalności nauczycielskiej

Załącznik E 1

Przykładowy arkusz  obserwacji zajęć

dla specjalności nauczycielskiej

Załącznik E 2

Przykładowy arkusz  obserwacji zajęć

dla innych specjalności

Załącznik F

Ocena końcowa zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej

dla innych specjalności

Załącznik G

Sprawozdanie studenta ze studenckiej praktyki zawodowej

dla wszystkich specjalności

 

 • dla pozostałych kierunków studiów

Załącznik A

Dzienniczek praktyk

Załącznik F

Ocena końcowa zaliczenia studenckiej  praktyki zawodowej

Załącznik G

Sprawozdanie studenta z studenckiej praktyki zawodowej

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.