+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Nauka

Nauka

Polityka naukowa

POLITYKA NAUKOWA W WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI W JÓZEFOWIE NA LATA 2019‒2024 

Celem Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest dążenie do otrzymania statusu uczelni akademickiej co wiąże się z osiągnięciem do roku 2025 Kategorii B+ w co najmniej dwóch dyscyplinach,  przede wszystkim z dyscyplin pedagogika i bezpieczeństwo. W pozostałych dyscyplinach odpowiadających kierunkom studiów realizowanych na uczelni, dążymy do osiągnięcia kategorii B. Dążenie do tego celu będzie ułatwione dzięki planowanej współpracy  z wysoko punktowanymi czasopismami naukowymi krajowymi jak również międzynrodowymi, które dadzą możliwość publikacji w najbardziej znaczących dla światowej nauki publikatorach.

Cel Polityki naukowej wpisuje się w pełni w Strategię rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie zwaną dalej WSGE, przede wszystkim w zakresie prowadzenia badań naukowych, wzbogacających  kapitał intelektualny oraz promujący współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Realizowanie  powyższego celu będzie możliwe dzięki ciągłemu podnoszeniu jakości badań naukowych, ich interdyscyplinarności i umiędzynarodowienia tak, aby były one na możliwie jak najwyższym poziomie. Niniejszy dokument zawiera określenie działań priorytetowych służących do osiągnięcia założonego celu, oraz katalog narzędzi wspierających realizację tego celu.

Celem WSGE jest podniesienie poziomu Wydawnictwa WSGE tak, aby do końca 2020 roku znalazło się na liście ministerialnej. To samo dotyczy czasopisma Journal of Modern Science, które do końca 2020 r. również winno znaleźć się na liście ministerialnej.

WSGE będzie  aktywnie zabiegała  o udział w programach i konkursach wspomagających proces podnoszenia doskonałości naukowej. A także dążyła do stałej aktualizacji treści programów kształcenia realizowanych na kierunkach i specjalnościach, tak aby umożliwić studentom uzyskanie unikatowych, cennych kwalifikacji, dających gwarancję sukcesu na ciągle zmieniającym się rynku pracy.

Przedstawiona Polityka rozwoju badań naukowych na WSGE będzie stanowić podstawę zarówno tego planu, jak i zaproponowanych działań. Wśród nich należy wskazać działania w następujących obszarach:

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Istotnym elementem polityki naukowej WSGE w najbliższych latach będzie kontynuowanie wsparcia szeroko rozumianej działalności badawczo-naukowej w obszarze współpracy z otoczeniem gospodarczym poprzez współpracę przy realizacji programów operacyjnych i środków regionalnych, realizację zamawianych przez otoczenie społeczno-gospodarcze prac dyplomowych, projektowych i wdrożeniowych oraz komercjalizację wyników badań naukowych. Ważnym elementem współpracy będą również wybrane regiony europejskie.

Dzięki przyjętej ramie czasowej, w której będą podejmowane działania ukierunkowane na osiągnięcie celu jakim jest osiągnięcie jak najlepszego poziomu naukowego uczelni, a która obejmuje dwa kolejne cykle oceny parametrycznej 2017-2020 oraz 2020-2024. Pierwszy z tych okresów służy do przeprowadzenia analizy SWOT i wypracowanie odpowiednich instrumentów, dzięki którym będzie możliwe osiągnięcie statusu uczelni akademickiej na koniec kolejnego cyklu oceny parametrycznej. Dzięki takiej rozpiętości czasowej będzie możliwe uzyskanie krytycznego poglądu na weryfikację przyjętych założeń już pod koniec 2020 r., co w przypadku niezadowalających wyników da możliwość wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w procesie przygotowań do kolejnej oceny parametrycznej.

WSGE realizując politykę naukową uczelni będzie zachowywać otwartość na studentów i wykładowców z zagranicy.

WSGE będzie kontynuować tradycję organizacji konferencji naukowych, a także seminariów naukowych podczas których będzie promować osiągnięcia naukowe swoich pracowników, a także studentów, promować wyniki badań i naukowych i ukazywać ich potencjał we współpracy z innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi, a także partnerami gospodarczymi. Konferencje będą przygotowywane przez zespoły badawcze tworzone w ramach dyscyplin: nauk o zarządzania i jakości, pedagogiki, oraz wspólnego zespołu badawczego z dyscyplin: nauk o bezpieczeństwie, polityce i administracji oraz nauk prawnych. W ramach tychże dyscyplin będą organizowane raz na 2 miesiące wewnętrze seminaria naukowe, które będą miały znaczący wpływ na rozwój działalności naukowej pracowników w ramach konkretnych dyscyplin. 

WSGE dotychczas było miejscem wielu konferencji międzynarodowych organizowanych z inicjatywy pracowników Uczelni. W kalendarzu wydarzeń nie brakuje wydarzeń o charakterze cyklicznym o znaczącym oddziaływaniu na środowisko naukowe krajowe i zagraniczne. Planowane jest również umieszczenie w kalendarium wydarzeń WSGE seminariów podczas których studenci i absolwenci WSGE będą mogli prezentować raporty z badań na tematy zlecane lub zamawiane przez otoczenie społeczno-gospodarcze. Spotkania z otoczeniem społeczno-gospodarczym będą organizowane na koniec roku akademickiego i będzie to doskonały czas na zebranie nowych propozycji badawczych od partnerów WSGE.

Zasady dokumentowania dorobku naukowego (publikacyjnego)

W celu dokumentowania dorobku publikacyjnego opracowano i wdrożono w kwestionariusz oceny nauczyciela akademickiego, w którym oceniania jest działalność badawczo-naukowa. Dokumentowanie dorobku naukowego dyscyplin odbywa się na podstawie nastających dokumentów zatwierdzonych Zarządzeniem nr 10/2018 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 17 października 2018 roku:

  1. Oświadczenie upoważniające WSGE do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie/ danych dyscyplinach;
  2. Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej w WSGE,
  3. Oświadczenie upoważniające WSGE do wykazania osiągnięć pracownika (w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej w okresie objętym ewaluacją wyłącznie w jednym podmiocie),
  4. Oświadczenie upoważniające WSGE do wykazania osiągnięć pracownika (w przypadku wskazania dwóch dyscyplin oraz/ lub prowadzenia działalności naukowej w okresie objętym ewaluacją w więcej niż jednym podmiocie),
  5. Kwestionariusz oceny nauczyciela akademickiego.

Dorobek aktualizowany jest 2 razy w ciągu roku:  do 31.01 oraz do 31.07 przez Wydawnictwo WSGE na podstawie ww. oświadczeń. Za kompletowanie oświadczeń odpowiada dział kadr WSGE. Osoba ta jest odpowiedzialna również za przekazywanie wszelkie zmiany dotyczące zatrudnienia bądź dorobku kadry akademickiej do Wydawnictwa WSGE, które dokonuje aktualizacji publikacji w programie raz w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) moduł sprawozdawczy.

Ocena działalności naukowej pracowników WSGE

Sprawdzanie poziomu jakości badań naukowych realizowanych przez pracowników WSGE, będzie opierał się na wewnętrznym systemie oceny dokumentowania dorobku naukowego prowadzonym przez Komisję do spraw Nauki oraz Prorektora ds. ewaluacji nauki.

System oceny i dokumentowania dorobku naukowego będzie określać oczekiwania Uczelni wobec pracowników w zakresie działalności badawczej, ale będzie także narzędziem umożliwiającym wyłanianie oraz wspieranie osób i jednostek o wybitnym potencjale naukowym i intelektualnym poprzez ich okresową ocenę. Ocena dorobku naukowego będzie dokonywania przy wspomaganiu programu PUNTO, służącego do dokumentowania dorobku naukowego według nazwisk autorów oraz według dyscyplin. Wymagania jakie stawiane są pracownikom WSGE to przynajmniej 2 publikacje w trakcie roku, z których przynajmniej jedna będzie opublikowana w wydawnictwie/czasopiśmie z listy ministerialnej.

Umiędzynarodowienie Uczelni

Dotychczasowe działania WSGE w zakresie pozyskiwania i angażowania cudzoziemców w aktywność badawczą oraz dydaktyczną wymagają ciągłego wsparcia, dlatego będą one kontynuowane, a także zostaną podjęte nowe inicjatywy mające na celu zachęcenie naukowców z zagranicy do odbywania krótkoterminowych staży naukowych i dydaktycznych w naszej Uczelni. Międzynarodowy wymiar działalności naukowej będzie budowany poprzez organizowanie przez Uczelnię wydarzeń o randze europejskiej i światowej. 

Kolejnym elementem umiędzynarodowienia badań naukowych jest zwiększenie mobilności naukowców, zarówno poprzez krótkie wyjazdy na konferencje, jak i regularne staże naukowe. Na poziomie centralnym pracownicy Uczelni otrzymają wsparcie pracowników Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą (International Office) przy realizacji wyjazdów w ramach grantów, umów dwustronnych oraz realizacji  dłuższych pobytów zagranicznych.

Wsparcie badań

W celu podniesienia jakości realizowanych badań naukowych w uczelni będzie obowiązywała zasada racjonalnej relacji między wymiarem pensum dydaktycznego a zaangażowaniem w działalność badawczą. Regulacje w tym zakresie będą uwzględniały możliwość okresowych obniżek pensum na czas realizacji projektu badawczego zależnie od jego wielkości.

Prowadzenie badań naukowych wymaga nie tylko dobrych pomysłów badawczych ale także umiejętności zarządzania projektami i zespołami naukowymi. Dlatego dla pracowników naukowo-dydaktycznych organizowane będą szkolenia w zakresie aktywnych metod pracy ze studentami i technik pracy grupowej, technik skutecznej komunikacji ze studentami w procesie, kreatywności w dydaktyce – jak ją wyzwalać u studentów, jak motywować do pracy, nauczania metodą rozwiązywania problemów – Problem-based learning, zasad oceniania, komunikat zwrotny (feedback) i ocena zajęć, dopasowania metod dydaktycznych do celów prowadzonych zajęć i specyfiki grupy (techniki uczenia dorosłych), umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjne.

Osiągnięcia badawcze pracowników WSGE powinny być jeszcze skuteczniej upowszechniane zarówno w obiegu informacji naukowej, jak i w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.

Celem uczelni jest zwiększanie liczby publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i czasopismach wysoko punktowanych, a także  monografii wydawanych przez Wydawnictwo WSGE oraz inne prestiżowe wydawnictwa krajowe i międzynarodowe. Prestiżowe osiągnięcia naukowe będą dodatkowo wyróżniane poprzez dofinansowanie procesu wydawniczego. W celu zwiększenia zasięgu oddziaływania i dostępności uczelnianego czasopisma naukowego, czy monografii pokonferencyjnych należy rozważyć zastąpienie papierowych egzemplarzy ich odpowiednikiem w wersji elektronicznej.  

WSGE ma na celu również aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych krajowych a także zagranicznych na finansowanie badań z zakresu realizowanych kierunków studiów.

Wyzwaniem dla Uczelni będzie stworzenie we współpracy z wieloma podmiotami Sektorowej Rady Kompetencji dla branży Telekomunikacyjnej, której celem będzie dopasowanie systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego i zbudowanie kompetencji pożądanych w poszczególnych branżach, tak aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców.

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.