+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Polityka jakości

Weryfikacja i wdrażanie efektów uczenia się w Uczelni jest procesem kilkustopniowym i składa się z działań podejmowanych przez odpowiednie organy. W procesie tworzenia, ewaluacji i programów kształcenia bierze się pod uwagę analizę wyników osiąganych przez studentów, metody oceny pracy studenta, ankiety studenckie, a także proces kształtowania się kultury jakości kształcenia, a także uczciwości i zasad zapobiegania złym praktykom takim jak plagiat czy ściąganie. Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest również w oparciu o opinie absolwentów, którzy zakończyli studia w uczelni i rozpoczęli pracę zawodową, dzięki temu mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, wskazując na efekty, których osiągnięcie ma największe znaczenie dla dalszego rozwoju zawodowego lub naukowego.

Monitorowanie realizacji programów kształcenia pozwala na stały i skuteczny nadzór nad procesem stanowienia efektów uczenia się i ich efektywną ewaluację.

Napływające w trakcie roku akademickiego od studentów, wykładowców, przedstawicieli pracodawców i absolwentów propozycje dotyczące doskonalenia efektów uczenia się są dyskutowane i w formie propozycji przekładane Komisji ds. Jakości Kształcenia. Komisja analizuje zgłoszone propozycje i opiniuje ewentualne zmiany przekazując swoją opinię do Senatu Uczelni. Członkowie Senatu, z Rektorem na czele, wyrażają swoją opinię dotyczącą propozycji i proszą o przygotowanie ostatecznej wersji efektów kształcenia do uchwały Senatu, który ostatecznie decyduje o tym, czy efekty zostają zatwierdzone, czy odrzucone. Jeśli efekty zostaną odrzucone, przekazywane są z powrotem do Komisji ds. Jakości Kształcenia w celu naniesienia zmian, a procedura ich ostatecznego przedstawienia zostaje powtórzona. Mechanizm ten gwarantuje podjęcie decyzji i przygotowanie merytorycznie właściwych efektów. Programy kształcenia, w tym opisy efektów uczenia i plany studiów, są opiniowane również przez Radę Patronacką oraz Radę Samorządu Studenckiego.

W wyniku analizy efektów kształcenia, w tym pod kątem zmian zachodzących w przepisach, na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w WSGE Senat Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie regularnie podejmuje stosowne uchwały.

Interesariuszami wewnętrznymi są studenci i nauczyciele akademiccy. Biorą udział w procesie określania i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia poprzez czynny udział w posiedzeniach Komisji ds. Jakości i Efektów Kształcenia, a także w posiedzeniach Senatu Uczelni i Rad Wydziałów. Ponadto wszyscy studenci wyrażają swoje opinie w ramach procesu ankietyzacji. Podczas spotkań z przedstawicielami Władz Uczelni wskazują treści programowe, które chcieliby wprowadzić do procesu kształcenia i zwracają uwagę na nowe trendy występujące na rynku pracy.

Interesariuszami zewnętrznymi są absolwenci i reprezentanci pracodawców. Sposób ich działania polega przede wszystkim na proponowaniu kierunków działalności. Członkowie Rady Patronackiej udzielają Uczelni wsparcia we wszystkich sprawach związanych z rozwojem naukowym i dydaktycznym, w tym m.in. poprzez doradztwo w ewaluacji programów studiów, a także stałym monitorowanie programów kształcenia.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.