+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Rekrutacja

Rekrutacja

Kursy dokształcające i szkolenia

Formularz zgłoszenia na kursy dokształcające i szkolenia

(Prosimy wypełnić formularz, wydrukować i dostarczyć do Biura Obsługi Kształcenia WSGE)

Szkolenie ma na celu przekazanie informacji z zakresu zastosowania bajek w terapii dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Oferta skierowana jest do nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, studentów kierunków pedagogicznych zainteresowani podjęciem w przyszłości zatrudnienia w tych placówkach oraz osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie bajkoterapii.

 

Zagadnienia:

 1. rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 2. zagadnienia związane z lękiem u dzieci-geneza, przyczyny, objawy i formy występowania,
 3. różnorakie formy terapii wpływające na redukcję lęku u dzieci, w tym bajkoterapii
 4. wykorzystywanie bajkoterapii podczas zajęć z dziećmi.

 

Czas trwania: 7 godzin

Cena: 250 zł 

Celem szkolenia jest poznanie narzędzia do diagnozy funkcjonalnej dzieci autystycznych, dzieci z zaburzeniami komunikacji oraz innymi zaburzeniami rozwoju (Profil Psychoedukacyjny PEP-R), nabycie umiejętności obliczania, graficznego przedstawiania i interpretowania wyników oraz nauka oceny poziomu rozwoju i określania zaburzeń w zachowaniu badanego dziecka.

Szkolenie skierowane jest do terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów a także nauczycieli przedszkoli i szkół specjalnych oraz integracyjnych

 

Zagadnienia:

 1. Ogólne założenia programu TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) i geneza powstania PEP-R w ramach program,
 2. Strefa najbliższego rozwoju wg Lwa Wygotskiego jako punkt wyjścia do diagnozowania możliwości i ograniczeń dziecka z zaburzeniami rozwoju,
 3. Założenia teoretyczne PEP-R: badania porównawcze z dziećmi zdrowymi, konstrukcja profilu, rzetelność i trafność, PEP-R a testy inteligencji, posługiwanie się – kwalifikacje, warunki,
 4. Interpretacja wyników: profil rozwoju (przykłady), profil zachowań, iloraz rozwóju,
 5. Praktyczne ćwiczenie przez uczestników szkolenia sposobu oceny poszczególnych zadań.


Czas trwania: 7 godzin

Cena: 300 zł 

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli oraz osób pracujących z  dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami a także wszystkich, którzy zajmują się działaniami edukacyjnymi. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak uczynić film wstępem do angażujących i skutecznych zajęć wychowawczych, poznają nowatorskie metody edukacji filmowej, a także podstawy realizacji innowacji pedagogicznej opartej na filmie. Poznają także funkcję wychowania przez sztukę, jako uwrażliwiania, które wprowadza w świat kultury wysokiej.

Zagadnienia:

1.Gatunki filmowe; animacja, dokument, fabuła,

 1. Ekranizacje filmowe jak wykorzystać ją do poznania literatury,
 2. Projekty filmowe dla uczestników kultury,
 3. Festiwale filmowe,
 4. Zasoby internetowe do wykorzystania w pracy z uczniem,
 5. Mistrzowie kina.

 

Czas trwania: 18 godzin

Cena: 360 zł 

PROWADZĄCY: MEC. BOGDAN ARTYMOWICZ - problematyką zamówień publicznych zajmuje się od kilkunastu lat. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Prelegent i wykładowca na wielu seminariach, szkoleniach i konferencjach. Od 2003 r. zatrudniony w administracji samorządowej, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Od roku 2011 do roku 2016 Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Od lipca 2016 r. do sierpnia 2017 r., członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Obecnie członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2010-2014 członek Krajowej Izby Odwoławczej. Od sierpnia 2014 r. do lutego 2016 r. Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Ekspert European Bank for Reconstruction and Development w Londynie w zakresie europejskiego prawa zamówień publicznych oraz prawa finansowego. Obecnie Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych.

 

TERMIN: marzec 2019 r., szkolenie 1-dniowe

CENA: 250 zł

 

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, członków komisji przetargowych, wykonawców ubiegający się o zamówienia publiczne w różnych branżach.

 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z wymaganiami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie elektronizacji zamówień publicznych. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych. Uczestnik szkolenia będzie pozna uwarunkowania formalne i techniczne w zamówieniach publicznych.

 

KORZYŚCI:

Szkolenie pozwoli poznać złożone aspekty elektronizacji zamówień publicznych. Wiedza zdobyta w trakcie wykładów i warsztatów podniesie w sposób znaczący kwalifikacje uczestników.

 

ZGŁOSZENIA:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego, podpisanie umowy oraz wniesienie opłaty.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Absolwent kursu będzie przygotowany do rozpoznawania i analizowania czynników zaburzających sprawność ręki, oceny zdolności ruchowych kończyny górnej, napięcia mięśni, integracji odruchów, chwytu a także do praktycznego zastosowania metod terapeutycznych w terapii ręki. Nabędzie umiejętności i kompetencje w zakresie technik oraz metodyki w terapii ręki.

 

Program kursu obejmuje 16 godzin

 • Zarys anatomii i fizjologii ręki,
 • Etapy rozwoju  motoryki ręki dziecka - rozwój chwytu, manipulacji,
 • i umiejętności grafomotorycznych dziecka,
 • Etapy rozwoju grafomotoryki, chwytu pisarskiego dziecka,
 • Cele i zadania terapii ręki,
 • Diagnoza motoryki małej,
 • Programy i plany terapeutyczne - zasady ich konstruowania,
 • Terapia motoryki ręki - prezentacja wybranych metod, technik wykorzystywanych podczas terapii. Prezentacja i analiza sesji terapii motoryki rąk - ćwiczenia praktyczne,
 • Pokaz pomocy niezbędnych w terapii ręki,
 • Ćwiczenia manualne przygotowujące rękę do czynności grafomotorycznych,
 • Masaż sensoryczny rąk,
 • Techniki i ćwiczenia stosowane w terapii motoryki ręki – ćwiczenia praktyczne.

Przedmiotem szkolenia jest przygotowanie uczestników do tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych (IPE-T). Szkolnie pozwala opanować umiejętności umożliwiające spełnienie wymagań określonych w przepisach oświatowych. 

Uczestnicy podczas szkolenia poznają procedury tworzenia IPE-T- ów dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a także nabędą umiejętności analizy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, obserwacji i analizy pod kątem opracowania wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania dziecka oraz tworzenia i modyfikowania Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych.  

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz studentów kierunku pedagogika i psychologia.

Zagadnienia:

 1. Akty prawne normujące tworzenie IPE-T- ów. Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. Charakterystyka poszczególnych grup uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie,
 3. Rozpoznanie trudności i problemów dziecka na terenie szkoły, przedszkola, placówki,
 4. Elementy składowe IPE-T-u. Cele i formy oraz metody udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia niepełnosprawnego i niedostosowanego społecznie,
 6. IPE-T dla dziecka niepełnosprawnego lub niedostosowanego.

 

Czas trwania: 7 godzin

Cena: 300 zł 

Szkolenie ma na celu umożliwienie zdobycia umiejętności z zakresu budowy swojego wizerunku. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z najczęściej popełnianymi błędami podczas autoprezentacji oraz dowiedzą się jak wywołać pozytywne „pierwsze wrażenie” .

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą poznać techniki autoprezentacji bez względu na wiek czy wykonywany zawód.

Zagadnienia:

 1. Autoprezentacja
 2. Jak zbudować swój wizerunek
 3. „Dress code”
 4. Określenie swoich mocnych i słabych stron
 5. Błędy popełniane podczas autoprezentacji
 6. Sztuka autoprezentacji. Efekt „Pierwszego wrażenia”.
 7. Efekt „aureoli”, kontrastowania, pierwszeństwa i świeżości
 8. Autoprezentacja podczas wypowiedzi – radzenie sobie ze stresem, przygotowanie się do wystąpień.
 9. Bariery w autoprezentacji

 

Czas trwania: 10 godzin

Cena: 400 zł 

Szkolenie adresowane jest do osób, które uczą w szkole podstawowej w klasach 1-3. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w jaki sposób uczyć aktywnie włączając uczniów do działań poznawczych, tak  by od twórczego myślenia przejść do kreatywnego działania. Pokazuje jak wzmocnić w uczniach odkrywanie świata indywidualnie i w grupie.

Zagadnienia:

 1. Inteligencja wieloraka .
 2. Sposoby motywacji dzieci do podejmowania wysiłku poznawczego.
 3. Nauka  przez zabawę.
 4. Poznanie metod aktywizujących do pracy z uczniem.

Czas trwania: 12 godzin

Cena: 300 zł 

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z technikami projekcyjnym, czyli sposobami wydobywania do świadomości tego, co nieuświadomione. Szkolenie z metod projekcyjnych pozwala zdobyć wiedzę na temat powszechnie stosowanych i uznawanych technik projekcyjnych, które są niezastąpionym narzędziem diagnostycznym.

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów, wychowawców, studentów, którzy są zainteresowani poszerzeniem swoich umiejętności diagnostycznych.

Zagadnienia:

 1. Metody projekcyjne - zagadnienia teoretyczne
 2. Wystandaryzowane narzędzia metod projekcyjnych
 3. Testy projekcyjne niespełniające standardów - wartość historyczna i możliwości stosowania w pracy
 4. Inne metody projekcyjne przeznaczone do pracy z dziećmi i młodzieżą
 5. Praktyczne zastosowanie poznanych technik- warsztat.

Czas trwania: 7 godzin

Cena: 250 zł 

Szkolenie adresowane jest do osób , które pracują w szkole w klasach młodszych czyli w pierwszym etapie edukacyjnym ( klasy 1-3 szkoły podstawowej). Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wzmacniać kompetencje matematyczne w pierwszym okresie edukacyjnym. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat.

Zagadnienia:

 1. Rozwijanie kompetencji matematycznych dziecka w wieku wczsnoszkolnym.
 2. Jak motywować dziecko do działania

3.Poznajemy matematykę przez aktywność i zabawę.

 1. Prezentacja metod twórczego myślenia.
 2.  Wzmacnianie dojrzałości emocjonalnej dziecka.       

Czas trwania: 18 godzin

Cena: 360 zł 

Szkolenie będzie miało formę warsztatową i ma na celu przedstawienie uczestnikom nowatorskich form terapii osób z różnego rodzaju zaburzeniami i dysfunkcjami. Omówione zostaną ich założenia, cele i sposoby realizacji.

 

Czas trwania: 8 godzin

Cena: 250 zł 

Podstawowe założenia pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu w oparciu o Stosowana Analizę Zachowania.   

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów, nauczycieli, wykładowców, trenerów, pracowników służby zdrowia, osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, studentów kierunków: psychologia, pedagogika, a także wszystkie osoby zainteresowane tym tematem.

 

Zagadnienia:

 1. Stosowana Analiza Zachowania
 2. Konsekwencje w terapii.
 3. Cele Terapii Behawioralnej.
 4. Zasady prowadzenia terapii.
 5. Techniki behawioralne.
 6. Umiejętności kluczowe.
 7. Wzmacnianie - rodzaje wzmocnień i zasady efektywnego wzmacniania.
 8. Schemat uczenia - planowanie procesu uczenia.
 9. Uczenie umiejętności.
 10. Samodzielne funkcjonowanie.
 11. Dostosowanie środowiska do potrzeb dziecka.
 12. Mowa - komunikacja.
 13. Funkcjonowanie społeczne (integracja, rola nauczyciela cienia).

 

Czas trwania: 10 godzin

Cena: 250 zł 

Szkolenie wprowadzi słuchacza w problematykę niedostosowania społecznego, omówi rodzaje zaburzeń zachowania, zaprezentuje najczęstsze formy zachowań  dzieci nerwicowych, agresywnych, nadpobudliwych. Szkolenie zaprezentuje założenia pracy nad zachowaniami trudnymi - opartą o Stosowaną Analizę Zachowania.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli oraz innych specjalistów np. pedagogów a także studentów.

 

Zagadnienia:

 1. Niedostosowanie społeczne
 2. Zaburzenia zachowania
 3. Strategia A. Karasowskiej
 4. Wskazówki dla nauczyciela do pracy z dzieckiem z zachowaniami trudnymi

 

Czas trwania: 8 godzin

Cena: 250 zł 

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie zaprasza do udziału w kursie - Stymulacja Rozwoju Mowy u Dzieci w Wieku Przedszkolnym. Kurs rozpoczyna się w marcu 2019 roku i zorganizowany zostanie w systemie weekendowym: sobota – niedziela. Zajęcia prowadzone będą przez panią Małgorzatę Gołębiowską – neurologopedę, logopedę oraz pedagoga  przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat kursu: INFORMACJA NA TEMAT KURSU - STYMULACJA ROZWOJU MOWY U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Celem szkolenia jest zapoznanie specjalistów z jedną z wielu formą terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Aspergera). W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się nie tylko z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina, ale i z zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Szkolenie ma również charakter warsztatowy, w trakcie drugiego dnia zajęć uczestnicy zaplanują przykładowy scenariusz zajęć.

 

Czas trwania: 18 godzin

Cena: 360 zł 

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą nabyć lub rozwinąć umiejętności komunikacyjne oraz mediacyjne, w przyszłości rozważają wykonywanie zawodu mediatora.  

Celem kursu  jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej zawiązanej z elementami mediacji, jej rodzajami, korzyściami i możliwościami.

Zagadnienia:

 1. Zastosowanie mediacji
 1. Proces mediacji, zasady, korzyści, przeciwskazania do mediacji
 2. Przebieg rola i zadania mediatora
 3. Narzędzia, techniki i strategie, mediacyjne
 4. Etapy procesu mediacji, konstrukcja monologu mediatora, symulacja mediacji
 5. Droga zawodowa mediatora

Czas trwania: 10 godzin

Cena: 300 zł 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z czynnikami powodującymi nieporozumienia w szkołach oraz strategiami, które przydadzą się podczas rozwiązywania konfliktowych sytuacji z rodzicami. Uczestnicy otrzymają wiedzę na temat sytuacjach trudnych, pojawiąjących się w szkole oraz o sposobach i metodach pracy z rodzicami.

Szkolenie adresowane jest do osób, które współpracują z rodzicami uczniów, wychowanków,  i chcą nabyć lub rozwinąć umiejętności komunikacyjne.

 

Zagadnienia:

 1. Typologia rodziców.
 2. Postawy i zachowania rodziców utrudniające współpracę ze szkołą
 3. Mechanizmy obronne uruchamiane przez rodziców
 4. Trudności we współpracy szkoły i środowiska rodzinnego ucznia po stronie nauczyciela i rodzica
 5. Rodzic i nauczyciel w jednej drużynie - metody pracy z rodzicami
 6. Wybrane konflikty między środowiskiem szkolnym a rodzicem/rodzicami

 

Czas trwania: 10 godzin

Cena: 300 zł 

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAŁOŻEŃ NOWEJ USTAWY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,

UWAGA!!! USTAWA MA WEJŚĆ W ŻYCIE JUŻ 1 STYCZNIA 2020 R.

 

W dniu 24 stycznia 2019 r. projekt ustawy Prawo zamówień publicznych został skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych.

Projekt nowej ustawy został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych.

Celem opracowania nowej ustawy jest wprowadzenie spójnych i przejrzystych regulacji zawierających rozwiązania oparte na efektywności i transparentności udzielanych zamówień publicznych, uwzględniających jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa na rzecz wspierania innowacyjności i nowych technologii w zamówieniach publicznych, a także rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt ustawy wprowadza konkretne rozwiązania oczekiwane przez uczestników rynku zamówień publicznych, w szczególności: odrębną i elastyczną procedurę udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych, możliwość negocjowania ofert w celu ich ulepszenia, jeden sąd właściwy do rozpoznawania skarg, obniżenie wysokości opłat sądowych czy nowe reguły dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Istotną nowością jest wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości. Rozwiązanie to jest uzasadnione przede wszystkim potrzebą zapewnienia instrumentów, które zwiększą szanse na ugodowe i zadowalające obie strony rozwiązanie sporu.

Wraz z projektem ustawy Prawo zamówień publicznych przygotowany został projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych, który zawiera propozycje zmian w innych ustawach, wynikających z projektowanych zmian w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, a także regulacje intertemporalne związane z wejściem w życie nowej ustawy. Przewiduje się, że nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r."

 

PROWADZĄCY: MEC. BOGDAN ARTYMOWICZ - problematyką zamówień publicznych zajmuje się od kilkunastu lat. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Prelegent i wykładowca na wielu seminariach, szkoleniach i konferencjach. Od 2003 r. zatrudniony w administracji samorządowej, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Od roku 2011 do roku 2016 Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Od lipca 2016 r. do sierpnia 2017 r., członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Obecnie członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2010-2014 członek Krajowej Izby Odwoławczej. Od sierpnia 2014 r. do lutego 2016 r. Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Ekspert European Bank for Reconstruction and Development w Londynie w zakresie europejskiego prawa zamówień publicznych oraz prawa finansowego. Obecnie Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych.

 

TERMIN: marzec 2019 r., szkolenie 1-dniowe

CENA: 250 zł

 

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest do pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej oraz wszystkich osób pragnących zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

 

CEL SZKOLENIA:

Uczestnicy rynku zamówień publicznych doświadczają ostatnio ważnych zmian. Od niedawna obowiązuje elektronizacja postępowań o wartości równej lub wyższej od progów unijnych, a już niebawem rynek ma funkcjonować na podstawie zupełnie nowej ustawy. Celem szkolenia jest podsumowanie zmian dokonanych do 2018 roku w systemie zamówień publicznych, diagnoza stanu obecnego zamówień publicznych oraz zapoznanie Uczestników z kierunkiem zmian w nowej ustawie –Prawo zamówień publicznych oraz z jej najistotniejszymi założeniami.

 

KORZYŚCI:

Szkolenie ma na celu przygotowanie się do zmian jakie wprowadzi nowa ustawa z zakresu prawa zamówień publicznych, która wejdzie w życie w 2020 r. i nie będzie nowelizacją obecnie obowiązujących przepisów lecz stanowić będzie opracowanie od podstaw nowych rozwiązania systemowych i legislacyjnych w zakresie wydatków ponoszonych na udzielane zamówienia publiczne.

Wiedza zdobyta w trakcie wykładów i warsztatów podniesie w sposób znaczący kwalifikacje uczestników.

 

ZGŁOSZENIA:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego, podpisanie umowy oraz wniesienie opłaty.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami organizacji pracy własnej i innych. Nabyta wiedza pozwoli na zwiększenie efektywności i skuteczności w ich działaniu poprzez stosowanie automotywacja i poprawne wyznaczanie celów.

Szkolenie skierowane jest do każdej grupy zawodowej i osób w każdym wieku, które zainteresowane są zwiększeniem swojej skuteczności i poprawą organizacji pracy.

Zagadnienia:

 1. Planowanie i wyznaczanie celów
 2. Efektywne sposoby wyznaczenia priorytetów
 3. Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie
 4. Asertywność, jako element lepszej organizacji czasu
 5. Multitasking i delegowanie zadań
 6. Wykorzystanie własnego rytmu dobowego oraz organizacji przestrzeni do zwiększenia efektywności

Czas trwania: 8 godzin

Cena: 250 zł 

Komunikacja i problemy z nią związane( informowanie, przekonywanie) Jak poprawić umiejętności komunikacyjne. Nabywanie i umiejętności związanych ze skutecznym przemawianiem. Cechy prawidłowego  i efektywnego przemawiania ( Jak oddziaływać na rozmówcę).  Najważniejsze techniki skutecznego przemawiania. Co to jest manipulacja językowa i jak się jej przeciwstawić. Nabywanie umiejętności praktycznych.

Blok I- 6h

Jak skutecznie przemawiać:

 1. Komunikacja werbalna i jej cechy- świadomość znaczenia słów
 2. Język ciała, odległości interpersonalne, świadomość znaczenia gestów.
 3. Świadome i nieświadome wywieranie wpływu na ludzi- przeciwdziałanie próbom manipulacji

 

Czas trwania: 6 godzin

Cena: 300 zł 

Szkolenie ma formę warsztatową i dotyczący umiejętności wykorzystywania w relacjach biznesowych i prywatnych, takich jak sprzedaż czy negocjacje, technik wywierania wpływu społecznego i skutecznej perswazji, a także obrony przed manipulacją.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zwiększyć swoje umiejętności świadomego wywierania wpływu - także w obszarach sprzedażowych - przez wykorzystywanie sprawdzonych metod perswazji. Także do tych chcących świadomie odczytywać komunikaty otoczenia i stać się pewniejszymi w relacjach z innymi.

Udział w szkoleniu jest okazją do poznania i praktycznego zmierzenia się z wyzwaniem jakim jest bezpośrednie, etyczne wywieranie wpływu za pomocą sprawdzonych metod i technik, mowy ciała.

Szkolenie adresowane jest do: Negocjatorów, Kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla, handlowców, osób odpowiedzialnych za kontakty z dostawcami i klientami.

 

Zagadnienia:

 1. Uniwersalne reguły wywierania wpływu
 2. Wywieranie wpływu a manipulacja
 3. Perswazja w komunikacji
 4. Potęga nieracjonalności
 5. Sprzedawanie perswazyjne: fakty i mity

 

Czas trwania: 8 godzin

Cena: 300 zł 

Komunikacja i problemy z nią związane( informowanie, przekonywanie) Jak poprawić umiejętności komunikacyjne. Nabywanie i umiejętności związanych ze skutecznym przemawianiem. Cechy prawidłowego i efektywnego przemawiania ( Jak oddziaływać na rozmówcę).  Najważniejsze techniki skutecznego przemawiania. Co to jest manipulacja językowa i jak się jej przeciwstawić. Nabywanie umiejętności praktycznych.

Blok I- 6h

Jak skutecznie przemawiać:

 1. Komunikacja werbalna i jej cechy- świadomość znaczenia słów
 2. Język ciała, odległości interpersonalne, świadomość znaczenia gestów.
 3. Świadome i nieświadome wywieranie wpływu na ludzi- przeciwdziałanie próbom manipulacji

Blok II- 6h

Trudni rozmówcy i trudne sytuacje komunikacyjne:

 1. Wybrane zagadnienia z zakresu retoryki i erystyki
 2. Zasady skutecznej komunikacji- Warsztaty: przygotowanie indywidualnych wystąpień.

 

 

Czas trwania: 12 godzin

Cena:  300 zł 

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, animatorów, opiekunów świetlic szkolnych, prowadzący zajęcia umuzykalniające i muzyczno- ruchowe (rytmika), nauczycieli muzyki, oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani poszerzeniem wiedzy w tym zakresie.

Zagadnienia:

 1. Ilustracje muzyczno-ruchowe ( aranżacje ruchowe do muzyki artystycznej, standardy muzyki współczesnej z wykorzystaniem min. chusty klauza, chust animacyjnych)
 2. Aktywne słuchanie muzyki
 3. Poznawanie form muzycznych poprzez zabawę z instrumentami i ruch
 4. Uwrażliwianie na elementy muzyki ( dynamika, artykulacja, tempo)
 5. Tworzenie akompaniamentów do muzyki artystycznej z zastosowaniem instrumentów perkusyjnych niemelodycznych

 

Czas trwania: 10 godzin

Cena: 360 zł 

Zagadnienia:

 1. Flet prosty – rodzaje i typy instrumentów, budowa, możliwości wykonawcze
 2. Jak wybrać dobry instrument muzyczny?
 3. Ćwiczenia przygotowujące do gry
 4. Oddech i jego znaczenie w przebiegu frazy muzycznej
 5. Jak budować dynamikę?
 6. Co zrobić i jak zrobić żeby brzmiało ładnie?
 7. Jak pracować nad wyeliminowaniem błędów podczas wydobywania dźwięku?
 8. Od czego zacząć i jak, żeby szybko i dobrze nauczyć się grać?
 9. Melodie i ćwiczenia na instrument – według stopnia trudności.

 

Czas trwania: 10 godzin

Cena: 360 zł 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.