+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Kształcenie

Kształcenie

Koła naukowe

Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Bezpieczna Strefa" (KNSBW) skupia studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, chcących pogłębiać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz nauk pokrewnych.

Celami Koła "Bezpieczna Strefa" są w szczególności:

 • budzenie zainteresowań naukowych i stwarzanie członkom KNSBW warunków do pogłębiania wiedzy z obszaru nauk o bezpieczeństwie oraz kierunków pokrewnych,
 • stworzenie warunków do samokształcenia i podwyższania poziomu wiedzy studentów,
 • doskonalenie form i metod pracy naukowej jego członków, kierowania i zarządzania poprzez pracę w zespole,
 • dbałość o właściwy wizerunek Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie,
 • inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o bezpieczeństwie wewnętrznym, narodowym i międzynarodowym,
 • szerzenie dobrej i przyjacielskiej atmosfery w środowisku studenckim.

Ponadto KNSBW  ma na celu zdobywanie umiejętności i doświadczeń przydatnych w przyszłej pracy.

Koło Naukowe "Bezpieczna Strefa" zamierza w swojej działalności podejmować najważniejsze kwestie i przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa i obronności, m.in.

 • coroczne Konferencje Studenckie - Cykliczne Forum Bezpieczeństwa,
 • udział w seminariach, sympozjach, konferencjach i zjazdach naukowych dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego i międzynarodowego,
 • organizowanie studenckich warsztatów i obozów naukowych, czy też spotkań, sympozjów i dyskusji z przedstawicielami środowisk naukowych, gospodarczych i politycznych w obszarze bezpieczeństwa i obronności,
 • spotkania w ramach projektu „Ekspert bezpieczeństwa” (spotkania z ważnymi osobami z  obszaru bezpieczeństwa, obronności, Sił Zbrojnych itp.),
 • wykłady otwarte,
 • dyskusje i debaty dotyczące bezpieczeństwa państwa, narodowego, wewnętrznego
  i międzynarodowego,
 • projekty naukowe i badawcze dotyczące problematyki bezpieczeństwa i obronności,
 • wyjazdy badawcze (np. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Oddział Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Sejm i Senat RP).

Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamierza nawiązać współpracę
z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademią Obrony Narodowej w Warszawie, Oddziałem Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez organy Administracji Publicznej i inne Koła Naukowe. Członkowie Koła uczestniczyć będą w seminariach, konferencjach i sympozjach, podczas których będą mięć możliwość spotkać się z przedstawicielami środowisk naukowych, gospodarczych i politycznych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

Praca w KNSBW to możliwość budowania tradycji w WSGE w Józefowie. To również sposób na pożyteczne spędzenie wolnego czasu, zdobycie doświadczenia i satysfakcji z własnej pracy.

Członkiem KNSBW może zostać każdy student Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.

W ramach KNSBW funkcjonują następujące sekcje specjalistyczne:

 • SEKCJA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
 • SEKCJA - WSPÓŁCZESNE WOJNY I KONFLIKTY ZBROJNE
 • SEKCJA SŁUŻB SPECJALNYCH
 • SEKCJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

OPIEKUNOWIE:

 

KONTAKT:

e-mail KNSBW: bezpiecznastrefa@wsge.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/KNSBWWSGE

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki „Pedagog” działa w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie od 2005 roku. Funkcję naukowego opiekuna Koła Pedagogicznego pełniły: mgr Hanna Dutkiewicz, mgr Sylwia Ćmiel oraz dr Mirosława Raczkowska – Lipińska. Od 2013 roku opiekunem naukowym Koła Pedagogicznego jest dr Dorota Łażewska. Materialnym śladem działalności Koła Pedagogicznego jest zbór wielu prac ilustrujących pasje oraz intelektualne poszukiwania jego uczestników. Członkowie Koła Pedagogicznego organizują obecnie cykl „Spotkań z Ciekawym Człowiekiem”. Zapraszają na spotkania w siedzibie Uczelni wychowawców/nauczycieli/pedagogów, którzy dzielą się swoim zawodowym doświadczeniem zdobytym podczas pracy z dziećmi i młodzieżą w różnorodnych placówkach edukacyjno – oświatowych. Integralnym elementem spotkania są również pytania oraz dyskusja inspirowana daną prelekcją.

Spotkania członków Koła Pedagogicznego były i są nadal miejscem pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętej edukacji. Posiedzenia Koła Pedagogicznego to nie tylko nauka, ale też spotkania z ciekawymi ludźmi, ideami, zjawiskami pedagogicznymi, najnowszymi wydarzeniami ze świata nauczania, wychowania, edukacji formalnej i nieformalnej  oraz realizacja pedagogicznych pasji i zainteresowań jego uczestników.

Celem pracy członków Koła Naukowego Studentów Pedagogiki „Pedagog” działającego w Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie k/Otwocka jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych oraz wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela i pedagoga.

Formy realizacji celów Koła:

 • spotkania dyskusyjne,
 • organizowanie warsztatów,
 • organizowanie wykładów otwartych i konferencji naukowych,
 • organizowanie wyjazdów szkoleniowych,
 • współpraca z placówkami edukacyjnymi, stowarzyszeniami i organizacjami,
 • współpraca z Koła Naukowymi działającymi na innych Uczelniach,
 • rozwój naukowy członków Koła poprzez publikację artykułów i udział w konferencjach,
 • pozyskiwanie darczyńców na cele przewidziane regulaminem Koła.

Opiekunowie:

dr Tadeusz Graca

dr Aleksandra Lukasek

Koło naukowe zajmuje się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem potencjału ludzkiego w organizacji. Jest inicjatywą studencką, kierowaną do studentów wszystkich kierunków. Tworzy jeden spójny system, w którym zawiera się najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Celem koła jest:

 • promowanie problematyki zarządzania personelem w różnorodnych aspektach;
 • poszerzenie wiedzy teoretycznej;
 • poznawanie rynku zawodowego tej dziedziny;
 • wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce;
 • rozwój umiejętności członków w zakresie ZZL;
 • tworzenie i rozwijanie sieci kontaktów ze studentami, absolwentami oraz światem nauki i biznesu;
 • rozwijanie współpracy z kadrą naukową oraz przedstawicielami świata biznesu;
 • rozwijanie osobowości członków koła i promowanie pracy zespołowej.

Realizacja powyższych celów zakłada:

 • organizacja spotkań i wykładów otwartych z zakresu ZZL w organizacji;
 • nawiązywanie współpracy z firmami;
 • organizowanie warsztatów (np. konferencji);
 • uczestnictwo w wydarzeniach przygotowanych przez inne organizacje;
 • nawiązywanie kontaktów z autorytetami (naukowymi, gospodarczymi, samorządowymi) zajmującymi się problematyką ZZL.

Koło naukowe ma na celu kreowanie nowoczesności poprzez ciekawą formę promowania nowych informacji, wymianę poglądów, organizowanie imprez, a także stanowi ważną informację z CV.

Lista poruszanych zagadnień:

 • przedsiębiorczość – od startu do dojrzałego przedsiębiorstwa;
 • CSR – moda czy konieczność;
 • innowacje – kreowanie wiedzy, wdrażanie tej wiedzy do praktyki;
 • kobieta w biznesie;
 • potrzeba kontroli i audytu w organizacji;
 • wycieczki naukowe z zakresu organizacji i zarządzania do różnych miejsc i instytucji.

Opiekun:

dr Aleksandra Szejniuk; e-mail: a.szejniuk@gmail.com

 

SPOTKANIA:

W roku akademickim 2018/2019 odbyły się następujące spotkania i inicjatywy studentów w ramach koła naukowego Vox Humana:

-16.10.2018 r.- udział uczestników koła w konferencji Polska Strategia Bezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo.

-7.11.2018 r.- udział uczestników koła w III Edycji Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych organizowanej w siedzibie Rzeczpospolita ul. Prosta 51

- 12.11.2018 r.- udział uczestników koła w Gali Wręczenia Nagród przez Europejski Klub Biznesu Polska w Zamku Królewskim

-12.12.2018 r.- udział uczestników koła w Kongresie Gospodarczym / Rzeczpospolitej /i Parkiecie Perspektywy dla Polski. Polska 2050 Kluczowe czynniki dla rozwoju polskiej gospodarki. Jakim krajem będziemy w 2050 roku. Spotkanie odbyło się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych.

- 14.12.2018 r. – udział studentów koła i podsumowanie akcji charytatywnej Pomocy Dzieciom z Domu Małego Dziecka w Otwocku ul. Ujejskiego 14.

- 11.04.2019 r.- Spotkanie z okazji 15 rocznicy przystąpienia naszego kraju do UE, które odbyło się w Muzeum Sportu i Turystyki. Centrum Olimpijskie Warszawa ul. Wybrzeże Gdyńskie 4. Gośćmi honorowymi byli prof. Zdzisław Krasnodębski wice przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Grzegorz Witkowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

- 09.05.2019 r. -Spotkanie na temat Plany Kapitałowe PPK organizowane przez Gazetę Giełdy i Inwestorów, które odbyło się na ul. Chłodnej 51 Warszawa

- 20-21 05.2019 r. XIV Krakowskie Forum Wynagrodzeń. Optymalizacja systemu wynagrodzeń. Doskonalenie systemu motywacyjnego. Kraków Stara Zajezdnia ul. Św.Wawrzyńca12.

- 22.05.2019 r. -Konferencja z Zarządzania / Zarządzanie 4.0 .Nowe wyzwania dla organizacji. która odbyła się w Sochaczewie w Wyższej Szkole Zarządzania i Maretingu .ul. Stadionowa 4

- 01.06.2019 r -Z okazji Dnia Dziecka zbiórka pieniędzy na wyjazd kolonijny dla jednego Dziecka z Domu Małego Dziecka w Otwocku ul. Ujejskiego 4.

- 10 - 11.06.2019 r. -Forum Rynku Nieruchomości .Najnowsze trendy i możliwości rozwoju rynkowej sytuacji. Realne rozwiązania najbardziej palących problemów, które odbyło się Sopot ul. Powstańców Warszawy 10 Hotel Sharaton

- 27.06.2019 r. -Konferencja /Klucz do sukcesu przedsiębiorstwa. Jak łączyć i pozyskiwać źródła finansowe na działalność biznesową, która odbyła się w Centrum Olimpijskie ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,Warszawa.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.